จังหวัดปราจีนบุรี
สรุปโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)

อำเภอบ้านสร้าง

ตำบล

1.กระทุ่มแพ้ว
2.บางกระเบา
3 บางขาม
4 บางเตย
5 บางแตน
6 บางปลาร้า
7 บางพลวง
8 บางยาง
9 บ้านสร้
าง


<ย้อนกลับ

........................................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
โทร/โทรสาร 037-454434 มท.31745