จังหวัดปราจีนบุรี
สรุปโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)

อำเภอประจันตคาม

ตำบล

1 คำโตนด
2 ดงบัง
3 บ้านหอย
4 บุฝ้าย
5 ประจันตคาม
6 โพธิ์งาม
7 หนองแก้ว
8 หนองแสง
9 เกาะลอย< กลับหน้าแรก

........................................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
โทร/โทรสาร 037-454434 มท.31745