จังหวัดปราจีนบุรี
สรุปโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)

อำเภอศรีมโหสถ

ตำบล

1 คู้ลำพัน
2 โคกไทย
3 โคกปีบ
4 ไผ่ชะเลือด


< กลับหน้าแรก

........................................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
โทร/โทรสาร 037-454434 มท.31745