การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดปราจีนบุรี


1. การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562


2. แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2563 - 2564 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2563


3. ประกาศเจตนารมณ์ตามประมวลจริยธรรม ของข้าราชการสังกัดจังหวัดปราจีนบุรี