-
ปจ 0017.3/ว 3862 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน ลว. 27 พฤศจิกายน 2563
| 1หนังสือ | 2คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรีที่ 3949/2563 | 3คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรีที่ 3950/2563 | 4สารบัญ | 5ผนวก ก | 6ผนวก ข | 7ผนวก ค | 8ผนวก ง | 9ผนวก จ |