คณะผู้บริหารจังหวัดปราจีนบุรี
 
นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์
 

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

 
นายรณรงค์ นครจินดา
นายบัญชา เชาวรินทร์
 
นายรณรงค์ นครจินดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
นายบัญชา เชาวรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี