คณะผู้บริหารจังหวัดปราจีนบุรี
 
 

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

 
นายรณรงค์ นครจินดา
นายวรพจน์  แววสิงห์งาม
 
นายรณรงค์ นครจินดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
นายวรพจน์ แววสิงห์งาม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี