E - Services
จังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงมหาดไทย
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดปราจีนบุรี mail.moi.go.th
   
วาระผู้บริหารจังหวัดปราจีนบุรี ระบบใบรับรองการจ่ายเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Pay Slip)
   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนฯ
   
ฐานข้อมูลกลาง MOI (ประชาชน) ฐานข้อมูลกลาง MOI (เจ้าหน้าที่)
กรมบัญชีกลาง กรมการขนส่งทางบก
ระบบ GFMIS สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี
   
ระบบบำเหน็จบำนาญ จองคิวอบรมใบอนุญาตขับรถ
   
ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล ระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
กรมสรรพากร  
รวมระบบกรมสรรพากร