E - Services
   
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดปราจีนบุรี วาระผู้บริหารจังหวัดปราจีนบุรี
   
ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์จังหวัดปราจีนบุรี
   
ฐานข้อมูลกลาง MOI (ประชาชน) ฐานข้อมูลกลาง MOI (เจ้าหน้าที่)
   
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนฯ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี