กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว)เล่มแผนพัฒนาฯ ตะวันออก 2 (62 - 65) ทบทวน ธันวาคม 2561
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ส่วนที่ 1
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ส่วนที่ 2
เล่มสรุปแผนงาน โครงการที่เสนอของบกรม 2563

ผู้บริหารกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
โครงสร้างกรอบอัตรากำลังและวิธีปฏิบัติราชการของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทำเนียบปกครองท้องที่ (ปี พ.ศ. 2546) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
สรุปงบประมาณ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (พ.ศ. 2562 - 2564) แบบ กจ.1
สรุป value chain
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออ 2