กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว)


ผู้บริหารกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
โครงสร้างกรอบอัตรากำลังและวิธีปฏิบัติราชการของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทำเนียบปกครองท้องที่ (ปี พ.ศ. 2546) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
สรุปงบประมาณ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (พ.ศ. 2562 - 2564) แบบ กจ.1
สรุป value chain
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออ 2