+++++ การตรวจราชการ +++++
ปจ 0017.3/ว1961 ลว 14 ส.ค.56 เรื่องการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รอบที่ 3
สรุปผลการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี