ฐานข้อมูลสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 1 ฐานข้อมูลสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ของจังหวัดปราจีนบุรี  ปราจีนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำ  ส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก”

จังหวัดปราจีนบุรีได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2551  ได้ 3 ประเด็น  ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถในการพึ่งตนเองและการปรับตัว