PMQA หมวด 4 ของจังหวัดปราจีนบุรี


แผนปฎิบัติราชการประจำปี

- ปี 2556

- แผนปฎิบัติราชการ

- ผลการดำเนินงาน

- ปี 2555

- แผนปฎิบัติราชการ

- ผลการดำเนินงาน

- ปี 2554

- แผนปฎิบัตราชการ

- ผลการดำเนินงาน

- ปี 2553

- แผนปฎิบัตราชการ

- ผลการดำเนินงาน

- ปี 2552

- แผนปฎิบัติราชการ

- ผลการดำเนินงาน

คำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปี

- ปี 2556

- คำรับรองการปฎิบัติราชการ

- ผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ

- ปี 2555

- คำรับรองการปฎิบัติราชการ

- ผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ

- ปี 2554

- คำรับรองการปฎิบัติราชการ

- ผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ

- ปี 2553

- คำรับรองการปฎิบัติราชการ

- ผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ

- ปี 2552

- คำรับรองการปฎิบัติราชการ

- ผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ

  • ภาพรวมผลการนำเข้าข้อมูลในระบบ
  • ฐานข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2556จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือสาร สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
โทร 037-454006 โทรสาร 037-454003 อีเมล์ prachinburi@moi.go.th

เว็บไซต์ www.prachinburi.go.th
แสดงผลได้ดีใน Browser Internet Explorer