หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดปราจีนบุรี


1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร


3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร


4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร


5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ