วิสัยทัศน์จังหวัด/ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด/พันธกิจจังหวัด/เป้าประสงค์จังหวัด

วิสัยทัศน์จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐
“เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลสู่โลจิสติกส์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ ศูนย์กลางการแพทย์แผนไทย”

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (
Strategic Issues)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ม รองรับประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว สินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยกระดับการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ เพื่อความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่

พันธกิจจังหวัด (Mission)
๑) ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ โดยยึดการอำนวยประโยชน์สุขของประชาชนเป็นฐาน
๒) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่างยั่งยืน
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔) พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองของประชาชน
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ

เป้าประสงค์จังหวัด (Goals) 
๑) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียมกัน มีสุขภาวะที่ดี ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่นและมีความยืดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงประชาชนมีงานทำที่มั่นคงและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
๒) ฐานเศรษฐกิจหลักของจังหวัดมีการเกติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยภาคการผลิต ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ มีมูลค่ามากขึ้นและขยายตัวในระดับสูง ใกล้เคียงกับประเทศ สามารถสร้างงานและรายได้จากฐานอาชีพที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายในจังหวัดมากขึ้น รวมทั้งบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้
๓) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการอย่างสมดุลเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีขีดความสามารถในการรองรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น