วิสัยทัศน์จังหวัด/ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด/พันธกิจจังหวัด/เป้าประสงค์จังหวัด

วิสัยทัศน์จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔
“ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ คู่แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย แพทย์แผนไทย และสมุนไพรสู่สากล”

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (
Strategic Issues)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาส ทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาด้านท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

พันธกิจจังหวัด (Mission)
๑) ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ โดยยึดการอำนวยประโยชน์สุขของประชาชนเป็นฐาน
๒) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่างยั่งยืน
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔) พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองของประชาชน
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ

เป้าประสงค์จังหวัด (Goals) 
จังหวัดเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เป็นแหล่งอารยธรรมสมัยทวาราวดีและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ ชุมชนสังคมเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการแพทย์แผนไทย และพัฒนาสมุนไพรสู่สากล