1. ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สถานที่ตั้ง
ประดิษฐานอยู่ ณ สี่แยกเนินหอม ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ห่างจากตัวเมืองปราจีนบุรีไปทางทิศเหนือ
ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 320 ประมาณ 9 กิโลเมตร

ความสำคัญ
ศาลแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในท่าประทับยืน เหตุที่สร้างศาลขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระองค์ท่านในคราวกรีฑาทัพจากกรุงศรีอยุธยา เพื่อไปปราบนักพระสัฏฐาแห่งเมืองละแวก กัมพูชา เมื่อ พ.ศ. 2132 ระหว่างการเดินทางทัพได้หยุดพักทัพ ณ บริเวณเนินหอม (บริเวณที่ตั้งศาลในปัจจุบัน) และเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงสักการะดวงวิญญาณ ณ ศาลแห่งนี้ ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงและตกแต่งจัดให้เป็นส่วนหย่อมและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวและแวะสักการะเพื่อความเป็นศิริมงคล