6. วัดสง่างาม
สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่ตำบลบางบริบูรณ์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 3069 กิโลเมตรที่ 7 เข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร

ความสำคัญ
วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2460 เป็นวัดที่มีผู้นิยมมาลอดใต้พระอุโบสถ ประวัติ
พระอุโบสถนั้นสร้างเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2514 และได้ทำการซ่อมแซมบูรณะ ประชาชนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาได้เริ่มมาลอด
ใต้ท้องพระอุโบสถ เพื่ออธิษฐานให้หายจากโรคต่าง ๆ และขอโชคลาภ ประชาชนที่สมหวังก็พากันบอกต่อ ๆ กันไป จนทำให้มีผู้นิยมมาลอดใต้พระอุโบสถและปิดทองหลวงปู่ผิว (พระครูสีลวิสุทธาจารย์) ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสเพื่อขอพร