1. อนุสาวรีย์ลายพระหัตถ์
สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะลายพระหัตถ์ศรีมหาโพธิ ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ ห่งจากที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิไปทาง
บ้านโคกขวาง ประมาณ 1.5 กิโลเมตร

ความสำคัญ
เป็นลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้เสด็จประพาสปราจีนบุรีเมื่อปี พ.ศ. 2451 ทรงจารึกไว้บนแผ่นศิลาแลงซึ่งเป็นซากโบราณวัตถุสมัยลพบุรี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-13