1. ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
สถานที่ตั้ง
อยู่ในเขตวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ ห่างจากตัวเมืองปราจีนบุรี 22 กิโลเมตร ตามถนนสาย 319

ความสำคัญ
ภายในวัดมีต้นโพธิ์ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในประเทศ เป็นต้นโพธิ์ที่สันนิษฐานว่าเป็นหน่อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้
จากพุทธคยา อินเดีย มีอายุกว่า 2,000 ปี ซึ่งนำเข้ามาปลูกเป็นต้นแรก ลำต้นวัดโดยรอบประมาณ 20 เมตร สูงประมาณ 30 เมตร
มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 25 เมตร ตามตำนานกล่าวว่า พระเจ้าทวานัมปะยะดิษฐ์ เจ้าครองเมืองศรีมโหสถ ในสมัยขอมเรืองอำนาจทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงได้ส่งคณะทูตเดินทางไปขอกิ่งโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าประทับเมื่อคราวตรัสรู้ จากเจ้าผู้ครองนครปาตลีบุตร ประเทศอินเดีย แล้วนำกิ่งโพธิ์นั้นมาปลูกที่วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ปัจจุบันโคนต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ มีพระพุทธรูปปางต่างๆ ประดิษฐาน
อยู่โดยรอบ