ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ GIN Conference
1. คู่มือการใช้งานระบบ GIN Conference Version 8.0 (Final) ฉบับเต็ม
2. คู่มือการใช้งานระบบ GIN Conference Version 8.0 ผ่าน Android
3. คู่มือการใช้งานระบบ GIN Conference Version 8.0 ผ่าน IOS
4. คู่มือการใช้งานระบบ GIN Conference Version 8.0 (Final) ฉบับย่อ
5. โปรแกรม Acu Conference Version 8.0 (Full)
6. โปรแกรม Acu Conference Version 8.0 (Full) ผ่าน Android
7. โปรแกรม Acu Conference Version 8.0 (Full) ผ่าน IOS