เรื่องขอความร่วมมือในการดำเนินการเสนอเรื่องเข้าประชุมต่อคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุร
 
ประชุมประจำเดือน 2558
วันที่
เรื่อง
สถานที่
เวลา
ระเบียบวาระ/รายงาน การประชุม
วันที่ 29 ม.ค. 58
ประชุมประจำเดือน ม.ค.
ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4
ที่ศาลากลางจังหวัด ปราจีนบุรี
09.00 น.
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
วันที่ 26 ก.พ.58
ประชุมประจำเดือน ก.พ.
ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4
ที่ศาลากลางจังหวัด ปราจีนบุรี
09.00 น.
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
วันที่ 25 มี.ค.58
ประชุมประจำเดือน มี.ค.
ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4
ที่ศาลากลางจังหวัด ปราจีนบุรี
09.00 น.
วันที่ 29 เม.ย.58
ประชุมประจำเดือน เม.ย.
ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4
ที่ศาลากลางจังหวัด ปราจีนบุรี
09.00 น.
วันที่ 28 พ.ค.58
ประชุมประจำเดือน พค.
ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4
ที่ศาลากลางจังหวัด ปราจีนบุรี
09.00 น.
วันที่ 29 มิย 58
ประชุมประจำเดือน มิย
ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4
ที่ศาลากลางจังหวัด ปราจีนบุรี
09.00 น.
วันที่ 29 กค 58
ประชุมประจำเดือน กค
ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5
ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


09.00 น.
วันที่ 28 สค 58
ประชุมประจำเดือน สค
ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5
ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


09.00 น.
วันที่ 29 กย 58
ประชุมประจำเดือน กย
ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4
ที่ศาลากลางจังหวัด ปราจีนบุรี

09.00 น.
วันที่ 29 ตค 58
ประชุมประจำเดือน ตค
ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4
ที่ศาลากลางจังหวัด ปราจีนบุรี

09.30 น.
วันที่ 27 พย 58
ประชุมประจำเดือน พย
ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4
ที่ศาลากลางจังหวัด ปราจีนบุรี

09.30 น.
วันที่ 29 ธค 58
ประชุมประจำเดือน ธค
ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4
ที่ศาลากลางจังหวัด ปราจีนบุรี

09.30 น.

m

 
ประชุมประจำเดือน ปี 2557