ประชุมประจำเดือน 2560
วันที่
เรื่อง
สถานที่
เวลา
ระเบียบวาระ/รายงาน การประชุม
วันที่ 26 ม.ค. 2560
ประชุมประจำเดือน ม.ค.
ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4
ที่ศาลากลางจังหวัด ปราจีนบุรี
09.30 น.
วันที่ 24 ก.พ. 2560
ประชุมประจำเดือน ก.พ.
ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4
ที่ศาลากลางจังหวัด ปราจีนบุรี
09.30 น.
วันที่ 24 มี.ค. 2560
ประชุมประจำเดือน มี.ค.
ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4
ที่ศาลากลางจังหวัด ปราจีนบุรี
09.30 น.
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
วันที่ เม.ย. 2560
ประชุมประจำเดือน เม.ย.
ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4
ที่ศาลากลางจังหวัด ปราจีนบุรี
09.30 น.
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
วันที่ พ.ค. 2560
ประชุมประจำเดือน พ.ค.
ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4
ที่ศาลากลางจังหวัด ปราจีนบุรี
09.30 น.
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
วันที่ มิ.ย. 2560
ประชุมประจำเดือน มิ.ย.
ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4
ที่ศาลากลางจังหวัด ปราจีนบุรี
09.30 น.
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
วันที่ ก.ค. 2560
ประชุมประจำเดือน ก.ค.
ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4
ที่ศาลากลางจังหวัด ปราจีนบุรี
09.30 น.
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
วันที่ ส.ค. 2560
ประชุมประจำเดือน ส.ค.
ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4
ที่ศาลากลางจังหวัด ปราจีนบุรี
09.30 น.
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
วันที่ ก.ย. 2560
ประชุมประจำเดือน ก.ย.
ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4
ที่ศาลากลางจังหวัด ปราจีนบุรี
09.30 น.
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
วันที่ ต.ค. 2560
ประชุมประจำเดือน ต.ค.
ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4
ที่ศาลากลางจังหวัด ปราจีนบุรี
09.30 น.
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
วันที่ พ.ย. 2560
ประชุมประจำเดือน พ.ย.
ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4
ที่ศาลากลางจังหวัด ปราจีนบุรี
09.30 น.
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
วันที่ ธ.ค. 2560
ประชุมประจำเดือน ธ.ค.
ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4
ที่ศาลากลางจังหวัด ปราจีนบุรี
09.30 น.
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม

 

 
ประชุมประจำเดือน ปี 2559
 
ประชุมประจำเดือน ปี 2558