ประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2561
วันที่
เรื่อง
สถานที่
เวลา
ระเบียบวาระ/รายงานการประชุม
วันที่ ม.ค. 61
ประชุมประจำเดือน ม.ค.
ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี)
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม

 

 
ประชุมประจำเดือน ปี 2560