ประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562
วันที่
เรื่อง
สถานที่
เวลา
ระเบียบวาระ/รายงานการประชุม
วันที่ ม.ค. 2562
ประชุมประจำเดือน ม.ค.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม

 

 
ประชุมประจำเดือน ปี 2561