ประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2564
ครั้งที่
วันที่
เรื่อง
สถานที่
เวลา
ระเบียบวาระ/รายงานการประชุม
1/ 2564
วันที่ 26 ม.ค. 2564
ประชุมประจำเดือน ม.ค.
ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี)
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.
2/ 2564
วันที่ 23 ก.พ. 2564
ประชุมประจำเดือน ก.พ.
ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี)
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.
3/ 2564
วันที่ 30 มี.ค. 2564
ประชุมประจำเดือน มี.ค.
ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี)
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 3/2564

 

 

ประชุมประจำเดือน ปี 2563