ประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2564
ครั้งที่
วันที่
เรื่อง
สถานที่
เวลา
ระเบียบวาระ/รายงานการประชุม
1/2564
วันที่ 26 ม.ค. 2564
ประชุมประจำเดือน ม.ค.
ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี)
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.
2/2564
วันที่ 23 ก.พ. 2564
ประชุมประจำเดือน ก.พ.
ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี)
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.
3/2564
วันที่ 30 มี.ค. 2564
ประชุมประจำเดือน มี.ค.
ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี)
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.
4/2564
วันที่ 25 พ.ค. 2564
ประชุมประจำเดือน พ.ค.
ผ่านระบบ Cisco Webex
Meetings
09.00 น.
5/2564
วันที่ 29 มิ.ย. 2564
ประชุมประจำเดือน มิ.ย.
ผ่านระบบ Cisco Webex
Meetings
09.00 น.
6/2564
วันที่ 27 ก.ค. 2564
ประชุมประจำเดือน ก.ค.
ผ่านระบบ Cisco Webex
Meetingsี
09.00 น.
7/2564
วันที่ 31 ส.ค. 2564
ประชุมประจำเดือน ส.ค.
ผ่านระบบ Cisco Webex
Meetingsี
09.00 น.
8/2564
วันที่ 28 ก.ย. 2564
ประชุมประจำเดือน ก.ย.
ผ่านระบบ Cisco Webex
Meetingsี
09.00 น.
9/2564
วันที่ 26 ต.ค. 2564
ประชุมประจำเดือน ต.ค.
ผ่านระบบ Cisco Webex
Meetingsี
09.00 น.
10/2564
วันที่ 30 พ.ย. 2564
ประชุมประจำเดือน พ.ย.
ผ่านระบบ Cisco Webex
Meetingsี
09.00 น.
11/2564
วันที่ 21 ธ.ค. 2564
ประชุมประจำเดือน ธ.ค.
ผ่านระบบ Cisco Webex
Meetingsี
09.00 น.