ประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2564
ครั้งที่
วันที่
เรื่อง
สถานที่
เวลา
ระเบียบวาระ/รายงานการประชุม
1/2564
วันที่ 26 ม.ค. 2564
ประชุมประจำเดือน ม.ค.
ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี)
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.
2/2564
วันที่ 23 ก.พ. 2564
ประชุมประจำเดือน ก.พ.
ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี)
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.
3/2564
วันที่ 30 มี.ค. 2564
ประชุมประจำเดือน มี.ค.
ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี)
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

09.00 น.
4/2564
วันที่ 25 พ.ค. 2564
ประชุมประจำเดือน พ.ค.
ณ ห้องประชุม 402 (ศูนย์เรียนรู้)
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
09.00 น.
5/2564
วันที่ 29 มิ.ย. 2564
ประชุมประจำเดือน มิ.ย.
ณ ห้องประชุม 402 (ศูนย์เรียนรู้)
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
09.00 น.
6/2564
วันที่ 27 ก.ค. 2564
ประชุมประจำเดือน ก.ค.
ณ ห้องประชุม 402 (ศูนย์เรียนรู้)
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
09.00 น.
7/2564
วันที่ 31 ส.ค. 2564
ประชุมประจำเดือน ส.ค.
ณ ห้องประชุม 402 (ศูนย์เรียนรู้)
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
09.00 น.
8/2564
วันที่ 28 ก.ย. 2564
ประชุมประจำเดือน ก.ย.
ณ ห้องประชุม 402 (ศูนย์เรียนรู้)
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
09.00 น.
9/2564
วันที่ 26 ต.ค. 2564
ประชุมประจำเดือน ต.ค.
ณ ห้องประชุม 402 (ศูนย์เรียนรู้)
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
09.00 น.
รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2564
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 9/2564

 

 

ประชุมประจำเดือน ปี 2563