กระทรวง หน่วยงานพิเศษ หน่วยงานอิสระ หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
-->> สำนักนายกรัฐมนตรี <<--
-->>กระทรวงกลาโหม<<--
-->> กระทรวงการคลัง <<--
-->> กระทรวงการต่างประเทศ <<--
-->> กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ <<--
-->> กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม <<--
-->> กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา <<--
-->> กระทรวงพลังงาน <<--
-->> กระทรวงคมนาคม <<--
 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 • กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 • กรมธุรกิจพลังงาน
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 • บริษัท ขนส่ง จำกัด
 • -->> กระทรวงมหาดไทย <<--
  -->> กระทรวงแรงงาน <<--
  -->>กระทรวงพาณิชย์ <<--
  -->> กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <<--
  -->> กระทรวงยุติธรรม <<--
  -->>กระทรวงสาธารณสุข <<--
  -->> กระทรวงวัฒนธรรม <<--
  -->> กระทรวงศึกษาธิการ <<--
  หน่วยงานอิสระ
  ->>ทบวงมหาวิทยาลัย<<-
  ->>หน่วยงานอิสระ <<-
  ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง