ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
 


นางสาวจิตรา พรหมชุติมา
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี


 

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2521) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2528) 

ประวัติการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

- 2 ตุลาคม 2541              หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- 27 มีนาคม 2543            หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี 
- 1 ตุลาคม 2546              หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง 
- 1 พฤศจิกายน 2547        ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล
สำนักงานนโยบายและแผนสำนัีกงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- 26 ธันวาคม 2548           หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา 
- 28 พฤศจิกายน 2551      รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 
- 9 มกราคม 2555            รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
- กุมภาพันธ์ 2555            ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

หลักสูตรการฝึกอบรมดูงาน

- ปี 2542   นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 14  สถาบัน สำนักงาน ก.พ. 
- ปี 2544   นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 41 (นปส.)  (สอบได้อันดับที่ 1 ของรุ่น)  สถาบัน   โรงเรียนนักปกครองระดับสูง
- ปี 2552   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบัน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจัีกรภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 22 (ปรอ.รุ่นที่ 22)

โทร/โทรสาร : 0-3745-4000