ระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ

แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยรับตรวจ ปี พ.ศ. หน่วยงาน

แบบสอบถามจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ซึ่งหน่วยงานต้องตอบให้ครบถ้วนตามข้อเท็จจริง