ค่านิยมหลักขององค์กร"บริหารงานแบบบูรณาการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน"