HOME
นางสาวนาราภัทร   ทันถาจิตร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
กิจกรรม
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4  ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
โทร 037 - 454005  Fax. 037 - 454003
นางสาวธนิตา  แสงเกิด
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
เจ้าหน้าที่ สคบ.จังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานคณะกรรมการและคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมกับ  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
จัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานมหกรรมวิชาการครั้งที่ 4 ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2558
ณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

สำนักงานคณะกรรมการและคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมกับ  การค้าภายในจังหวัดฯ ,พาณิชย์จังหวัด
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ และ อุตสาหกรรมจังหวัดฯ
ลงพื้นที่ตรวจสอบสต๊อกน้ำมันปาล์ม ณ บ.พลังงานบริสุทธิ์ ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี
พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าอุปโภคและบริโภค ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองเก่า กบินทร์บุรี วันที่ 28 กันยายน 2558