ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์
แผนที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ห้ามมิให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
/ใบสมัคร
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง บัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ของสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ
ลูกจ้างชั่วคราว

แจ้งรายชื่อและพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสาขาในประเทศทั้ง 40 สำนักงานทั่วประเทศ
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา และเจ้าหน้าที่พัสดุจำนวน 1 อัตรา โทร 0-3745-4434