ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 9/2562 จังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
ผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา 904 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1รายละเอียดผลิตภัณฑ์ฯ | 2ใบสั่งจองผลิตภัณฑ์เสื้อ | 3ใบสั่งจองผลิตภัณฑ์อื่นๆ |
การรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรีขอประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต จำนวน 1 อัตรา

การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดกิจกรรมวันดินโลก จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561 ครั้งที่ 2/2561
รับฟังความคิดเห็น แผนงานโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาปีงบประมาณ 2562
ปจ 0034/ว90 เรื่อง โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลว 12 ตุลาคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย
|
1กำหนดการ | 2ใบสมัคร |

การประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2561
บัญชีกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 สายหินกอง - อรัญประเทศ ตอนบ้านท่าแดง - บ้านเกาะยาง
ปจ 0017.2/ว1903 เรื่อง การส่งเสริมความร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลว. 29 มิถุนายน 2561
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิจะได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ที่ถูกเขตชลประทานเพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำและระยยระบายน้ำ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
บัญชีและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 7)
การแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework)
ข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม (ด้านบริหารงานทั่วไป)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม (ด้านบริหารงานทั่วไป)
การจัดสรรทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน ก.พ.
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง