การปรับปรุงราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภาพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หนังสือ
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละเครึ่ง | สิ่งที่ส่งมาด้วย | รายละเอียดโครงการ |
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงาน "Thailand Smart City Week 2020" | รายละเอียดงาน | ลงทะเบียนร่วมงาน |
การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 หนังสือ
ให้ส่วนราชการและวิสาหกิจ และขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสา หนังสือ
ขอเรียนเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ ภาคประชาชน และผู้สนใจ
เข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 โครงการวางผังภาคตะวันออก (กุล่มจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว) วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Convention Hall โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ขอเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์ สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ประชาสัมพันธ์เอกสารแนะนำสำหรับผู้ประสงค์ขอใช้แอลกอฮอล์แปลงสภาพเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2563
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
โลโก้ "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนหน้าเมือง จังหวัดปราจีนบุรี"
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563
การให้บริการงานออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน และงานรับเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน