ประชาสัมพันธ์ สรรหาและพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หมดเขต 1 กุมภาพันธ์ 2564) | รายละเอียด |
แจ้งขอเลื่อนการจัดทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564 (เลื่อนออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ) สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ ว 85 |
การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดใสสะอาด 2564" ของจังหวัดปราจีนบุรี | หนังสือ ว 44 | ประกาศฯ ต่อต้านการรับสินบน | ประกาศเจตนารมณ์ | ประกาศฯ การเสริมสร้างวัฒนธรรม |
ประชาสัมพันธ์ ของดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมกราคม 2564 ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ณ วัดเนินหอม หมู่ที่ 4 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี | ดูรายละเอียด |
ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน | ประกาศฯ |
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง งดการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 | รายละเอียด | (ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563)
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | รายละเอียด | (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 6 มกราคม 2564)
ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ส่วนภูมิภาค) จังหวัดปราจีนบุรี | รายละเอียด |
ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของจังหวัดปราจีนบุรี | ประกาศฯ | บัญชีรายชื่อ |
ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | รายละเอียด |
ประชาสัมพันธ์กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ | หนังสือ ว 3729 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 |
ประชาสัมพันธ์หนังสือรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์หนังสืรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปี พ.ศ. 2563
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน | หนังสือ ว 3421 | สิ่งที่ส่งมาด้วย ว 3421-1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย ว 3421-2 | หนังสือ ว 3422 | สิ่งที่ส่งมาด้วย ว 3422-1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย ว 3422-2 |
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละเครึ่ง | สิ่งที่ส่งมาด้วย | รายละเอียดโครงการ |
ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
โลโก้ "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนหน้าเมือง จังหวัดปราจีนบุรี"
การให้บริการงานออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน และงานรับเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน