ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan) เพื่อใช้ในการแจ้งเบาะแส การเผยแพร่ข่าวและข้อมูล การแจ้งเตือนภัยรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับภัยไซเบอร์ และสื่อความรู้ด้านไซเบอร์ เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ (สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฯ ได้จากแพลตฟอร์มของ Play Store และ App Store โดยค้นหาคำว่า รู้ทัน หรือ Rootan)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง ลว. 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง จำนวน 1 อัตรา (รับสมัคร 5 - 12 มีนาคม 2564) | รายละเอียด |
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ทดสอบวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.) | รายละเอียด |
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน | รายละเอียด |
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ลว. 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี (รับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 17 มีนาคม 2564) | รายละเอียด |
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 | รายละเอียด |
ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี (ประจันตคาม) - (ศรีมหาโพธิ) อำเภอประจันตคาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2563 | รายละเอียด |
ประชาสัมพันธ์ การประกวดภาพถ่าย โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2 ในหัวข้อ "บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ" (รับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15 มีนาคม 2564) | รายละเอียด |
ประชาสัมพันธ์ โครงการเราชนะ | ลงทะเบียน | เอกสารประชาสัมพันธ์และคู่มือยืนยันผู้ประกอบการโครงการเราชนะ | วิดีโอโครงการเราชนะ |
การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดใสสะอาด 2564" ของจังหวัดปราจีนบุรี | หนังสือ ว 44 | ประกาศฯ ต่อต้านการรับสินบน | ประกาศเจตนารมณ์ | ประกาศฯ การเสริมสร้างวัฒนธรรม |
ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน | ประกาศฯ |
ประชาสัมพันธ์ แผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2564 | แผนฯ |
ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2564 | ประกาศฯ |
ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ส่วนภูมิภาค) จังหวัดปราจีนบุรี | รายละเอียด |
ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | รายละเอียด |
ประชาสัมพันธ์กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ | หนังสือ ว 3729 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 |
ประชาสัมพันธ์หนังสือรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์หนังสืรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปี พ.ศ. 2563
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน | หนังสือ ว 3421 | สิ่งที่ส่งมาด้วย ว 3421-1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย ว 3421-2 | หนังสือ ว 3422 | สิ่งที่ส่งมาด้วย ว 3422-1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย ว 3422-2 |
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละเครึ่ง | สิ่งที่ส่งมาด้วย | รายละเอียดโครงการ |
ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต