- ปจ 0017.2/ว1541 เรื่อง การประกาศใช้รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลว. 2 พฤษภาคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 |
- ปจ 0017.2/ว1491, ว1493 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงมหาดไทย ลว. 24 เมษายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- ปจ 0017.2/ว1419, ว1420 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ลว. 24 เมษายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
- ปจ 0017.2/ว1392 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 23 เมษายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.4/ว1376 เรื่อง มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ (เพิ่มเติม) ลว. 22 เมษายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว539 เรื่อง แนวทางคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว538 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว503 เรื่อง กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว368, ว369 เรื่องขอความร่วมมือปรับปรุงข้อมูลสมุดโทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562 ลว. 30 มกราคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว1990 เรื่อง ขอเชิญประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ลว. 24 มกราคม 2562 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ | 1.มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน | 2.ชี้แจงผู้บริหารองค์การ | 3.ชี้แจงกรอบจังหวัด | 4.คู่มือแนวปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะ | 5.เกณฑ์การประเมินมาตรการลดและคัดแยกขยะ |
- ปจ 0018.1/ว 147 เรื่อง เลื่อนแผนการดำเนินงานโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว. 14 มกราคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.4/ว1833 เรื่อง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561) ลว. 10 มกราคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 1811 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 9 มกราคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.3/ว17466 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ลว. 26 ธันวาคม 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ | คู่มือ | แบบ1-แบบ4 |
- ปจ 0017.2/ว4184 เรื่อง รายงานการตรวจราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ลว. 18 ธันวาคม 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 |
- ปจ 0017.2/ว4177 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 17 ธันวาคม 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 |
- ปจ 0017.4/ว3871 เรื่อง สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว. 29 พฤศจิกายน 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว3846 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว. 29 พฤศจิกายน 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4.1| 4.2| 5 | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว3591 เรื่อง การปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9 ลว. 13 พฤศจิการยน 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว3590 เรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ประจำปี 2562 ลว. 13 พฤศจิการยน 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
- ปจ 0017.3/ว3289 เรื่อง การจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ลว. 19 ตุลาคม 2561
- ปจ 0017.3/ว3279 เรื่อง การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลว. 19 ตุลาคม 2561 | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
- ปจ 0017.2/ว3275 เรื่อง การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ ลว. 18 ตุลาคม 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
- ปจ 0017.3/14024 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน ลว. 12 ตุลาคม 2561 | 1หนังสือ | 2คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรีที่3109/2561 | 3คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรีที่3910/2561 | 4หน้าปก | 5สารบัญ | 6ผนวกก | 7ผนวกข | 8ผนวกค | 9ผนวกง | 10ผนวกจ |
- ปจ 0017.2/ว3127 เรื่อง ผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว. 5 ตุลาคม 2561
- ปจ 0017.2/ว3126 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 5 ตุลาคม 2561
- ปจ 0017.2/ว3107 เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว. 4 ตุลาคม 2561
- ปจ 0017.2/ว3065 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 2 ตุลาคม 2561
- ปจ 0017.2/ว3064 เรื่อง ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ลว. 2 ตุลาคม 2561