กันยายน 2563

- ปจ 0017.2/ว 3034 เรื่อง การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน ลว. 25 กันยาน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
- ปจ 0017.3/10999 เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายวรพจน์ แววสิงห์งาม) ลว. 23 กันยาน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ | บัญชีแจ้งท้าย |
- ปจ 0017.3/10998 เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 23 กันยาน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 2960 เรื่อง การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว. 21 กันยาน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 2957 เรื่อง การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว. 21 กันยาน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.3/ว 2873 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563 ลว. 15 กันยาน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
- ปจ 0017.3/ว 2871, ว 2872 เรื่อง ขอความร่วมมือในการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563 ลว. 15 กันยาน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |

สิงหาคม 2563
- ปจ 0017.2/ว 2579 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว. 19 สิงหาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 2578 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 19 สิงหาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 2548 เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ลว. 18 สิงหาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | แบบรายงานตามประเด็นตรวจราชการฯ |
- ปจ 0017.2/ว 2471 เรื่อง การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว. 10 สิงหาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ | คำชี้แจง | ประเด็น 1 | ประเด็น 2| ประเด็น 3 | ประเด็น 4 | ประด็น 5 | ประด็น 6 |
- ปจ 0017.2/ว 2460 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหา "Traffy Fondue" ลว. 10 สิงหาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 2448 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่ง ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จำนวน 2 ฉบับ โดยเคร่งครัด ลว. 7 สิงหาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 2423 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ลว. 5 สิงหาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |

กรกฎาคม 2563
- ปจ 0017.2/ว 2342 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว. 29 กรกฎาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.5/ว 2250 เรื่อง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ลว. 20 กรกฎาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ | ดาวน์โหลดแบนเนอร์ |
- ปจ 0017.3/ว 2144 เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่ง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 7 ฉบับ โดยเคร่งครัด ลว. 8 กรกฎาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 2139 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพะเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ลว. 8 กรกฎาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2| หนังสือ |

มิถุนายน 2563
- ปจ 0017.2/ว 2082 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 30 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 2035 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2563 ลว. 25 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 2034 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2563 ลว. 25 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 1986 เรื่อง ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด) และตัวชี้วัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ลว. 19 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.3/ว 1954 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่ง ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 จำนวน 2 ฉบับ โดยเคร่งครัด ลว. 17 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 1942 เรื่อง การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขั้นกรรมาธิการ ลว. 16 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1901 เรื่อง ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสา ลว. 11 มิถุนายน 2563 | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 1868 เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ลว. 11 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1.1 | 1.2 | 2 |
- ปจ 0017.2/ว 1843 เรื่อง การจัดทำโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ลว. 9 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1816 เรื่อง ขออนุญาตเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน (สำหรับเหตุจำเป็นอื่นๆ) ลว. 5 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 1811 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 5 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1808 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ปฏิบัติงานข้ามเขตจังหวัด ลว. 5 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1807 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่ง ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 จำนวน 3 ฉบับ โดยเคร่งครัด ลว. 5 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1763 เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 จำนวน 4 ฉบับ โดยเคร่งครัด ลว. 1 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |

พฤษภาคม 2563

- ปจ 0017.3/ว 1737 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ลว. 29 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1731 เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ลว. 29 พฤษภาคม 2563 กำหนดการและแบบตอบรับ
- ปจ 0017.2/ว 1707 เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ลว. 28 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | หนังสือ1 | หนังสือ2 |
- ปจ 0017.3/6289 เรื่อง ขอความร่วมมือจากศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ให้ดำเนินการตามประกาศองค์การทางศาสนาที่ทางราชการให้การรับรอง (เพิ่มเติม) ลว. 27 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว1653 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่ง ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 2 ฉบับ โดยเคร่งครัด ลว. 21 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1628 เรื่อง ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ (ฉบับที่ 6/2563) ลว. 20 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 1616 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในภาพรวม ลว. 19 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1506 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่ง ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จำนวน 3 ฉบับ โดยเคร่งครัด ลว. 7 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | ข้อกำหนด ฉบับที่ 5 | ข้อกำหนด ฉบับที่ 6 | คำสั่ง สบค. 2/2563 |
- ปจ 0017.3/ว 1495 เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ลว. 5 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1494 เรื่อง การจัดตั้งด่านตรวจและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลว. 5 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1476 เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ และประกาศ เรื่องการให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลว. 1 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |


เมษายน 2563
- ปจ 0017.3/ว 1441 เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) ลว. 29 เมษายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1422 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 28 เมษายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1327 เรื่อง การปฏิบัติตามแนวทางของแต่ละศาสนาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลว. 20 เมษายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 1313 เรื่อง การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว. 17 เมษายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
- ปจ 0017.2/ว 1303 เรื่อง การใช้ Application เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามบุคคลที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับภูมิลำเนา ลว. 16 เมษายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร ต.8 | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1266 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่างๆ และการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆ ลว. 14 เมษายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 1202 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการประจำเดือน มีนาคม 2563 ลว. 9 เมษายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 1152 เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่างๆ และพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลว. 3 เมษายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย

มีนาคม 2563
- ปจ 0017.2/ว 1093 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย Thailand Creative District Network (TCDN) ลว. 31 มีนาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 1045 เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว. 27 มีนาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.3/ว 1027 เรื่อง แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลว. 26 มีนาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 969 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) ลว. 24 มีนาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 960 เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว. 23 มีนาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
- ปจ 0017.2/ว 917 เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ 2563 ลว. 19 มีนาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
1 | 2 | 3 | หนังสือ | หนังสือแจ้งแก้ไข |
- ปจ 0017.3/ว 881 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ในส่วนราชการ/หน่วยงาน ลว. 17 มีนาคม 2563 |
หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 866 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 ลว. 17 มีนาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ประกาศ | แผ่นพับ | โปสเตอร์ |
- ปจ 0017.2/ว 713 เรื่อง การตรวจราชการประจำเดือนมีนาคม 2563 ลว. 5 มีนาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
1 | 2 | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 681 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 4 มีนาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
หนังสือ |

กุมภาพันธ์ 2563
- ปจ 0017.2/ว 486 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มกราคม 2563 ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
1 | 2 |
- ปจ 0017.3/ว 448 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 410 เรื่องขอความร่วมมือในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 393 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 389 เรื่อง การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2563 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.5/ว 357 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
1 | 2 | 3 | หนังสือ |

มกราคม 2563
- ปจ 0017.2/ว 230 เรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมาตรการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 ลว. 23 มกราคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.3/ว 197 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ลว. 21 มกราคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 187 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสินค้าเกษตรล้นตลาด ลว. 20 มกราคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
1 | 2 |
- ปจ 0017.4/ว 560 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ลว. 14 มกราคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว. 9 มกราคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
1 | 4 |

มกราคม - ธันวาคม 2562
- ปจ 0017.2/ว 3881 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 27 ธันวาคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
หนังสือ |
- ปจ 0017.4/ว 3863 เรื่องสรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว. 25 ธันวาคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 3602, ว 3603 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ลว. 27 พฤศจิกายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
| กระบวนการพิจารณา | รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 | หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ |
- ปจ 0017.2/ว 3582 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 26 พฤศจิกายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 3581 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว. 25 พฤศจิกายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย | รายงานการประชุม กปช. ครั้งที่ 1/2562 | มติ ครม. 11 ต.ค. 2559 | คำสั่ง กปช. ที่ 5/2559 |
- ปจ 0017.2/ว 3326 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 31 ตุลาคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.3/ว3060 เรื่องมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กำกับ ดูแล การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ/หน่วยงาน ตามกลุ่มภารกิจ ลว. 4 ตุลาคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว3005 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 30 กันยายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว2489 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 1 สิงหาคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว2397 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ลว. 23 กรกฎาคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว2163 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 1 - 28 ปีการผลิต 2562/63 ลว. 28 มิถุนายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
1 | 2 |
- ปจ 0017.2/ว2157 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 27 มิถุนายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว1541 เรื่อง การประกาศใช้รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลว. 2 พฤษภาคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 |
- ปจ 0017.2/ว1419, ว1420 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ลว. 24 เมษายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
- ปจ 0017.2/ว1392 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 23 เมษายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.4/ว1376 เรื่อง มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ (เพิ่มเติม) ลว. 22 เมษายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว539 เรื่อง แนวทางคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว538 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว503 เรื่อง กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว1990 เรื่อง ขอเชิญประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ลว. 24 มกราคม 2562 |
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ | 1.มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน | 2.ชี้แจงผู้บริหารองค์การ | 3.ชี้แจงกรอบจังหวัด | 4.คู่มือแนวปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะ | 5.เกณฑ์การประเมินมาตรการลดและคัดแยกขยะ |
- ปจ 0017.2/ว 1811 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 9 มกราคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว3846 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว. 29 พฤศจิกายน 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4.1| 4.2| 5 | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/14024 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน ลว. 12 ตุลาคม 2561 | 1หนังสือ | 2คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรีที่3109/2561 | 3คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรีที่3910/2561 | 4หน้าปก | 5สารบัญ | 6ผนวกก | 7ผนวกข | 8ผนวกค | 9ผนวกง | 10ผนวกจ |