- ปจ 0017.2/ว 486 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มกราคม 2563 ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
- ปจ 0017.3/ว 448 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 410 เรื่องขอความร่วมมือในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 393 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 389 เรื่อง การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2563 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.5/ว 357 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 240, ว 241 เรื่อง ขอความร่วมมือปรับปรุงข้อมูลสมุดโทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 ลว. 23 มกราคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 230 เรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมาตรการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 ลว. 23 มกราคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.3/ว 197 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ลว. 21 มกราคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 187 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสินค้าเกษตรล้นตลาด ลว. 20 มกราคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
- ปจ 0017.4/ว 560 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ลว. 14 มกราคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว. 9 มกราคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 4 |
- ปจ 0017.2/ว 3881 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 27 ธันวาคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.4/ว 3863 เรื่องสรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว. 25 ธันวาคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 3602, ว 3603 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ลว. 27 พฤศจิกายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | กระบวนการพิจารณา | รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 | หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ |
- ปจ 0017.2/ว 3582 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 26 พฤศจิกายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 3581 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว. 25 พฤศจิกายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย | รายงานการประชุม กปช. ครั้งที่ 1/2562 | มติ ครม. 11 ต.ค. 2559 | คำสั่ง กปช. ที่ 5/2559 |
- ปจ 0017.2/ว 3326 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 31 ตุลาคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 3218 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ ลว. 22 ตุลาคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
- ปจ 0017.2/ว3202 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดมความต้องการสารสนเทศของจังหวัด และนำเสนอผลการวิเคราะห์ออกแบบข้อมูล ลว. 18 ตุลาคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | กำหนดการประชุม | เอกสารแบบสรุปข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล | รายการข้อมูลที่จัดเก็บ | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว3060 เรื่องมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กำกับ ดูแล การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ/หน่วยงาน ตามกลุ่มภารกิจ ลว. 4 ตุลาคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว3123 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการประจำเดือนสิงหาคม 2562 ลว. 10 ตุลาคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว3005 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 30 กันยายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว2905 เรื่อง ขอสนับสนุนข้อมูลและไฟล์ภาพเพื่อจัดทำสมุดบันทึก "มหาดไทยชวนรู้ ปี 2563 ลว. 17 กันยายน 25622562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว2825 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร หรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ลว. 9 กันยายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | สำเนาหนังสือ | รายละเอียด1 | รายละเอียด2 | ใบสมัคร |
- ปจ 0017.3/ว2506 เรื่อง ขอความร่วมมือในการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2562 ลว. 2 สิงหาคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว2489 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 1 สิงหาคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว2397 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ลว. 23 กรกฎาคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว2394 เรื่อง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) ลว. 23 กรกฎาคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.3/ว2168 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ลว. 1 กรกฎาคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว2163 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 1 - 28 ปีการผลิต 2562/63 ลว. 28 มิถุนายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
- ปจ 0017.2/ว2157 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 27 มิถุนายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว2040 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสรุปข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล โครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ลว. 18 มิถุนายน 2562 | Download แบบสรุปข้อมูล |
- ปจ 0017.2/ว2002 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ลว. 14 มิถุนายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว1989 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน สาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลว. 13 มิถุนายน 2562 | Download ข้อมูล |
- ปจ 0017.3/ว1822 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ลว. 28 พฤษภาคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |Download พระฉายาลักษณ์ |
- ปจ 0017.2/ว1541 เรื่อง การประกาศใช้รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลว. 2 พฤษภาคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 |
- ปจ 0017.2/ว1491, ว1493 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงมหาดไทย ลว. 24 เมษายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว1419, ว1420 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ลว. 24 เมษายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
- ปจ 0017.2/ว1392 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 23 เมษายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.4/ว1376 เรื่อง มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ (เพิ่มเติม) ลว. 22 เมษายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว539 เรื่อง แนวทางคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว538 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว503 เรื่อง กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว368, ว369 เรื่องขอความร่วมมือปรับปรุงข้อมูลสมุดโทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562 ลว. 30 มกราคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว1990 เรื่อง ขอเชิญประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ลว. 24 มกราคม 2562 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ | 1.มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน | 2.ชี้แจงผู้บริหารองค์การ | 3.ชี้แจงกรอบจังหวัด | 4.คู่มือแนวปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะ | 5.เกณฑ์การประเมินมาตรการลดและคัดแยกขยะ |
- ปจ 0018.1/ว 147 เรื่อง เลื่อนแผนการดำเนินงานโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว. 14 มกราคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.4/ว1833 เรื่อง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561) ลว. 10 มกราคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 1811 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 9 มกราคม 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.3/ว17466 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ลว. 26 ธันวาคม 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ | คู่มือ | แบบ1-แบบ4 |
- ปจ 0017.2/ว3846 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว. 29 พฤศจิกายน 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4.1| 4.2| 5 | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว3590 เรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ประจำปี 2562 ลว. 13 พฤศจิการยน 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
- ปจ 0017.2/ว3275 เรื่อง การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ ลว. 18 ตุลาคม 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
- ปจ 0017.3/14024 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน ลว. 12 ตุลาคม 2561 | 1หนังสือ | 2คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรีที่3109/2561 | 3คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรีที่3910/2561 | 4หน้าปก | 5สารบัญ | 6ผนวกก | 7ผนวกข | 8ผนวกค | 9ผนวกง | 10ผนวกจ |