มกราคม 2565
ปจ 0017.3/ว 262 ลว. 21 มกราคม 2565 เรื่อง ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา เรื่อง เพิ่มช่องทางการยื่นคำขอผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 254 ลว. 20 มกราคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศที่เกี่ยวข้อง | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 228 ลว. 19 มกราคม 2565 เรื่อง สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดปราจีนบุรี | สิ่งที่ส่งมาด้วย/หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 226 ลว. 18 มกราคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุ | สิ่งที่ส่งมาด้วย | สปอตวิทยุชุดชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง | สปอตวิทยุชุดจิตอาสา | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 220 ลว. 18 มกราคม 2565 เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหา และบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ | สิ่งที่ส่งมาด้วย/หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 215 ลว. 18 มกราคม 2565 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 181 ลว. 14 มกราคม 2565 เรื่อง โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 136 ลว. 12 มกราคม 2565 เรื่อง สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 128 ลว. 12 มกราคม 2565 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41) ประกาศ ลงวันที่ 8 มกราคม 2565 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 114 ลว. 12 มกราคม 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 89 ลว. 11 มกราคม 2565 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 84 ลว. 11 มกราคม 2565 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2564 | คู่มือฯ สำหรับส่วนราชการ | คู่มือฯ สำหรับผู้สมัคร | คู่มือการคัดเลือก | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 65 ลว. 10 มกราคม 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 56 ลว. 7 มกราคม 2565 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กำกับ ดูแล การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ/หน่วยงาน ตามกลุ่มภารกิจ | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.5/ว 51 ลว. 7 มกราคม 2565 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 47 ลว. 6 มกราคม 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.2/ว 22 ลว. 5 มกราคม 2565 เรื่อง การจัดทำแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 |


ธันวาคม 2564
ปจ 0017.5/ว 4878 ลว. 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 4863 ลว. 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนธันวาคม 2564) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.2/ว 4852 ลว. 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง การจัดทำคลิปวิดีโอผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเสนอก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 4848 ลว. 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/14346 ลว. 27 ธันวาคม 2564 เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายรณรงค์ นครจินดา) | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 4767 ลว. 21 ธันวาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 40) ประกาศ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 4733 ลว. 17 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 6/2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.2/ว 4649, ว 4650 ลว. 13 ธันวาคม 2564 เรื่อง การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ E-book สมุดโทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2565 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 4616 ลว. 8 ธันวาคม 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 4612 ลว. 8 ธันวาคม 2564 เรื่อง พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.2/ว 4595 ลว. 7 ธันวาคม 2564 เรื่อง กรอบการดำเนินการและคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 4565 ลว. 3 ธันวาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 39) ประกาศ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 4564 ลว. 3 ธันวาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 3 ฉบับ โดยเคร่งครัด สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 4554 ลว. 3 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ HACKaTHAILAND กิจกรรมจัดอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์ (Learning Platform) สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/13422, 13424, ว 4560 ลว. 3 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/13308 ลว. 1 ธันวาคม 2564 เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย

พฤศจิกายน 2564
ปจ 0017.3/ว 4498 ลว. 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 4463 ลว. 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนธันวาคม 2564) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.3/ว 4457 ลว. 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง กฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิค้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 4456 ลว. 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การกำหนดวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 4443 ลว. 24 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงประจำปี พ.ศ. 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 4366 ลว. 18 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กำกับ ดูแล การปฏิบัติราชการของส่วนรากชาร/หน่วยงาน ตามกลุ่มภารกิจ สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 4365 ลว. 18 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.3/ว 4350 ลว. 18 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 10//2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 3923 ลว. 18 ตุลาคม 2564 เรื่อง การพระราชทานหนังสือ "เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์" | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 4332 ลว. 17 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 38) ประกาศ ลงวันที่ 12 พฦศจิกายน 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 4298 ลว. 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาผ่านสื่อออนไลน์ ในหัวข้อ "ก้าวต่อไป แผนน้ำประเทศไทย" | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/12553 ลว. 12 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ทบทวนการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี | สิ่งที่ส่งมาด้วย | คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรีที่ 3949/2563 | สารบัญ | ผนวก ก | ผนวก ข | ผนวก ค | ผนวก ง | ผนวก จ | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 4252 ลว. 11 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 4230 ลว. 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง เครื่องแบบคณะกรรมการสภาทนายความและพนักงานสภาทนายความ พ.ศ. 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/12353 ลว. 9 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายบัญชา เชาวรินทร์) | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 4205 ลว. 8 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แนวทางการใช้ระบบคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 4152 ลว. 4 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แผนปฏบัติการด้านทรัพยากรน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2566 และปี 2566 - 2570 และการเสนอแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) สิ่งที่ส่งมาด้วย| 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 4140 ลว. 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37) ประกาศ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |


ตุลาคม 2564
ปจ 0017.2/ว 4063 ลว. 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง แจ้งบัญชานายกรัฐมนตรีในสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 5/2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 4038 ลว. 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 4014, ว 4015 ลว. 26 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอสนับสนุนข้อมูลและไฟล์ภาพเพื่อจัดทำสมุดบันทึก "มหาดไทยชวนรู้ ปี 2565" | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.2/ว 4000 ลว. 26 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
ปจ 0017.3/ว 3999 ลว. 26 ตุลาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 36) ประกาศ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 3973 ลว. 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง การเสนอแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3933 ลว. 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 3923 ลว. 18 ตุลาคม 2564 เรื่อง การพระราชทานหนังสือ "เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์" | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 3852 ลว. 12 ตุลาคม 2564 เรื่อง
การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings | สิ่งที่ส่งมาด้วย-ข้อปฏิบัติปรับใหม่ |
ปจ 0017.3/ว 3850 ลว. 12 ตุลาคม 2564 เรื่อง
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 14/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.5/ว 3845 ลว. 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผลการปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการในจังหวัด
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 3843 ลว. 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3829 ลว. 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 15/2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3732 ลว. 4 ตุลาคม 2564 เรื่อง
สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) | สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3731 ลว. 4 ตุลาคม 2564 เรื่อง การทบทวนรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 3717 ลว. 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง แจ้งการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการลุ่มน้ำโดยตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |

กันยายน 2564
ปจ 0017.5/ว 3688 ลว. 30 กันยายน 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 ด้านการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (OIT) | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3614 ลว. 22 กันยายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 14/2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3579 ลว. 20 กันยายน 2564 เรื่อง ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 3563 ลว. 17 กันยายน 2564 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
ปจ 0017.3/ว 3545 ลว. 16 กันยายน 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 33) ประกาศ ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3532 ลว. 16 กันยายน 2564 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ | สิ่งที่ส่งมาด้วย | ประเด็น | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3214 ลว. 15 กันยายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3474 ลว. 13 กันยายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 13/2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3473 ลว. 13 กันยายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3472 ลว. 13 กันยายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 3469 ลว. 13 กันยายน 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมงานก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 3412 ลว. 7 กันยายน 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือน กันยายน 2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.2/ว 3404 ลว. 7 กันยายน 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.2/ว 3379 ลว. 6 กันยายน 2564 เรื่อง การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (กระชังเลี้ยงปลา) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3375 ลว. 6 กันยายน 2564 เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติและแผนการปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3368, ว 3369 ลว. 3 กันยายน 2564 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ ว 3368 | หนังสือ ว 3369 |
ปจ 0017.3/ว 3340 ลว. 1 กันยายน 2564 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |


สิงหาคม 2564
ปจ 0017.3/ว 3329 ลว. 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ประกาศ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 3328 ลว. 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง แผนงานโครงการเพื่อรองรับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระดับตำบลตามโครงการ "แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" พ.ศ. 2564 - 2567 นำไปบรรจุเข้าในแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการและหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 |
ปจ 0017.2/ว 3325, ว 3326, 9455 ลว. 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานฯ งบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หนังสือ ว3325 | หนังสือ ว3326 | หนังสือ 9455 |
ปจ 0017.2/ว 3322 ลว. 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง การสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) | สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 3277 ลว. 30 สิงหาคม 2564 เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ข่าวปลอม (Fake News) | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.2/ว 3242 ลว. 25 สิงหาคม 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.2/ว 3224 ลว. 24 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 3126 ลว. 16 สิงหาคม 2564 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2564
และ ปจ 0017.2/8843 - 8849
ลว. 16 สิงหาคม 2564 เรื่อง การรับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 3119, ว 3125 ลว. 16 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางการพิจารณาการจัดหาอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Converter) และเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบ Flywheel | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3101 ลว. 13 สิงหาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 11/2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3074 ลว. 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings | สิ่งที่ส่งมาด้วย | ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 3054 ลว. 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง การเผยแพร่วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2968 ลว. 4 สิงหาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ประกาศ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2942 ลว. 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยืนยันร้านค้าในการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
ปจ 0017.3/ว 2936 ลว. 2 สิงหาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29) ประกาศ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |


กรกฎาคม 2564
ปจ 0017.2/ว 2921 ลว. 30 กรกฎาคม 2564 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัล "ท้องถิ่นดิจิทัล" ประจำปี 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | รายละเอียดโครงการ | คำแนะนำ | ใบส่งโครงการ | โปสเตอร์ |
ปจ 0017.2/ว 2920 ลว. 30 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 2905 ลว. 30 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 จำนวน 3 ฉบับ โดยเคร่งครัด | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2893 ลว. 30 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 |
ปจ 0017.3/ว 2819 ลว. 22 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ประกาศ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2717 ลว. 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 2677 ลว. 14 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings | สิ่งที่ส่งมาด้วย | ปรับใหม่ | ข้อควรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม |
ปจ 0017.3/ว 2669 ลว. 13 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ประกาศ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2655 ลว. 12 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 2635 ลว. 9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอให้ส่วนราชการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2597 ลว. 7 กรกฎาคม 2564 เรื่อง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 158 ลว. 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง ปี 2564 - 2565 ในพื้นที่ภาคตะวันออก | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.2/ว 2555 ลว. 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การจัดทำแผนงานโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2553 ลว. 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2545 ลว. 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ | ตอบแบบสอบถาม |
ปจ 0017.3/ว 2544 ลว. 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2543 ลว. 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 26) ประกาศ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2528 ลว. 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 8/2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2515 ลว. 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |


มิถุนายน 2564
ปจ 0017.3/ว 2508 ลว. 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2473, ว 2475 ลว. 29 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หนังสือ ว 2473 | หนังสือ ว 2475 |
ปจ 0017.2/ว 2467 ลว. 29 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2 /ว 2424 ลว. 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 | แบบรายงาน |
ปจ 0017.2/ว 2388 ลว. 24 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2364 ลว. 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) ประกาศ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2319 ลว. 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เพื่อเข้ารับรางวัล UNESCO - Juan Bosch Prize for the Promotion of Social Science Research in Latin America and the Caribbean 2021 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2273 ลว. 16 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2222 ลว. 11 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.2/ว 2221 ลว. 11 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566 - 2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 2202 ลว. 10 มิถุนายน 2564 เรื่อง งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | แบบตอบรับ | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2098 ลว. 2 มิถุนายน 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2091 ลว. 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2090 ลว. 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 | ประเด็นการตรวจราชการ | แบบรายงาน |

พฤษภาคม 2564
ปจ 0017.3/ว 2081 ลว. 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2078 ลว. 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จำนวน 3 ฉบับ โดยเคร่งครัด | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2062 ลว. 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2058 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันการเดินทางของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกเพื่อไปฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2036 ลว. 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ | เอกสารการประชุม |
ปจ 0017.2/ว 116 ลว. 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 1989 ลว. 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ปี พ.ศ. 2564 - 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 1921 ลว. 19 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำเดือน เมษายน 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.3/ว 1917 ลว. 19 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1915 ลว. 19 พฤษภาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1881 ลว. 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ประกาศ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1878 ลว. 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1842 ลว. 14 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ประเด็นตรวจราชการฯ | แบบตรวจติดตามฯ |
ปจ 0017.3/ว 1790 ลว. 7 พฤษภาคม 2564 เรื่อง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 5/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1775 ลว. 6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือในการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย

ปจ 0017.3/ว 1749 ลว. 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) ประกาศ ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ

เมษายน 2564
ปจ 0017.3/ว 1710, ว 1711 ลว. 30 เมษายน 2564 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2หนังสือ ว 1710 | หนังสือ ว 1711 |
ปจ 0017.2/ว 1678 ลว. 28 เมษายน 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำเดือน มีนาคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.3/ว 1675 ลว. 27 เมษายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย| หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1650 ลว. 27 เมษายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 5/2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย| หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1606 ลว. 23 เมษายน 2564 เรื่อง งดการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน เมษายน 2564
หนังสือ
ปจ 0017.2/ว 1605 ลว. 23 เมษายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 1556 ลว. 20 เมษายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตรการขับเคลื่อนรัฐบาลด้วยข้อมูลเพื่อทุกภาคส่วน (Data driven government for all)
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1507 ลว. 17 เมษายน 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ประกาศ ลงวันที่ 16 เมษายน 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.5/ว 1486 ลว. 15 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1468 ลว. 9 เมษายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1448 ลว. 9 เมษายน 2564 เรื่อง การดำเนินการตามแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1393 ลว. 7 เมษายน 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน เมษายน 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.3/ว 1333 ลว. 2 เมษายน 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 จำนวน 3 ฉบับ โดยเคร่งครัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1332 ลว. 2 เมษายน 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1331 ลว. 2 เมษายน 2564 เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1323 ลว. 1 เมษายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.)
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1322 ลว. 1 เมษายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 4/2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |


มีนาคม 2564
ปจ 0017.3/ว 1202 ลว. 24 มีนาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1160 ลว. 23 มีนาคม 2564 เรื่อง การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดปราจีนบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
ปจ 0017.2/ว 1112 ลว. 18 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ | เว็บไซต์ |
ปจ 0017.2/ว 1009 ลว. 12 มีนาคม 2564 เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มีนาคม 2564
| ประเด็นการตรวจราชการ | แบบตรวจติดตาม |
ปจ 0017.3/ว 983 ลว. 11 มีนาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 913 ลว. 8 มีนาคม 2564 เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.3/ว 906 ลว. 5 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี 2564 และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.3/ว 838 ลว. 3 มีนาคม 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 829 ลว. 3 มีนาคม 2564 เรื่อง การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 823 ลว. 2 มีนาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 3 ฉบับ โดยเคร่งครัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 820 ลว. 2 มีนาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 3/2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |

กุมภาพันธ์ 2564
ปจ 0017.2/ว 779 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1.1 | 1.2 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 778 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 3/2564 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 634 ลว. 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 2/2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 676 ลว. 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การกำหนดให้การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio - Circular - Green Economy : BCG Model) : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวาระแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 664 ลว. 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำเดือน มกราคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1846 ลว. 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ
สิ่งที่ส่งมาด้วย | แบบรายงานฯ | แบบข้อมูลต้นไม้ |
ปจ 0017.3/ว 578 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 487 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 470 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 464 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 463 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการเราชนะ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ | อ้างถึง |
ปจ 0017.3/ว 450 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 441 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
หนังสือ
ปจ 0017.2/ว 440 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับหัวหน้าส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 426 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |

มกราคม 2564
ปจ 0017.5/ว 342 ลว. 26 มกราคม 2564 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 260 ลว. 20 มกราคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 และเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 245, ว 246 ลว. 20 มกราคม 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือน มกราคม 2564
| หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 239 ลว. 20 มกราคม 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดปราจีนบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
ปจ 0017.2/ว 237 ลว. 20 มกราคม 2564 เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดปราจีนบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 |
ปจ 0017.2/ว 140 ลว. 13 มกราคม 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือน ธันวาคม 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 2 |
ปจ 0017.3/ว 123 ลว. 12 มกราคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศ ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 จำนวน 3 ฉบับ โดยเคร่งครัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 95 ลว. 11 มกราคม 2564 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ถนนข้าวสาร
แบบรายงานจังหวัด
ปจ 0017.3/ว 84 ลว. 10 มกราคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ สหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 38 ลว. 6 มกราคม 2564 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลดคู่มือการคัดเลือกและเอกสารการสมัคร | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 32 ลว. 6 มกราคม 2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.5/ว 5 เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลว. 4 มกราคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | แบบรายงาน | อ้างถึง | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3 ลว. 5 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล | หน่วยงาน | บุคลากร |