- ปจ 0017.2/ว1725 เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่องการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลว. 19 มิถุนายน 2560
- ปจ 0017.1/ว1209 เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- ปจ 0017.2/ว1124 เรื่อง ขอส่งรายงานมาตรฐานด้านการจัดระบบจราจรในเมืองภูมิภาค ตามโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานด้านการจัดระบบการจราจรในเมืองภูมิภาค
- ปจ 0017.2/ว1063 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ปจ 0017.4/ว1010 เรื่อง สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง
- สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- การดำเนินงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2560
- หนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ 0017.2/ว589 เรื่องปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ตามกฎกระทรวง
- สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- ปจ 0017.2/ว516 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- เรื่อง ระเบียบ คกก.สสว. ช่วยเหลือ SMEs
- ปจ 0017.2/ว278 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559
- ปจ 0017.4/ว150 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์บทความกรณีศึกษาเกี่ยวกับเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
- ปจ 0017.4/ว84 เรื่อง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559)
- ปจ 0117.2/ว63 เรื่อง การปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา และซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
- เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก
คุณาภรณ์ ประจำปี 2560

- ปจ 0017.5/10638 เรื่อง การคัดเลือกโดยการนำรายชื่อคนพิการผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่งไปเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น
- ปจ 0017.2/ว10557 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3
- ปจ 0017.3//ว10416 เรื่องขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการติดตามและสอดส่องการจำหน่ายสินค้าที่เรียกกันว่า'ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ" หรือ "ตัวดูดน้ำ" ลว 20 กันยายน 2559
- เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานส่งรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- ปจ 0017.1/ ว 10239 เรื่อง มาตราการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ลว 10 ตุลาคม 2559
- เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฎิบัติราชการแทน
- สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- ปจ 0017.3/ว10104 เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายอุกริช พึ่งโสภา)
- คำสั่งมอบอำนาจ 5 ตุลาคม 2558
- การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 9 9 พ.ย.59 - 31 มี.ค.60

- ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.
- ปจ 0017.2/ว9960 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2559)
- การจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 6
- สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ไตรมาส 2 ปี 2559
- ปจ 0017.2/9830 เรื่อง ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2559
- ปจ 0017.2/ ว1660 เรื่อง สรุปข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 22/2559
- ปจ 0017.2/ ว1658 เรื่อง ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี (วันที่ 14 มิย.59)
- ปจ 0017.2/ ว1659 เรื่อง ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (วันที่ 7 มิย.59)
- ปจ 0017.2/ว1652 เรื่องแนวปฏิบัติในการนำเสนอวีดิทัศน์ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
- พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2559
-ปจ 0017.5/ว1601 ลว 30 มิถุนายน 2559 เรื่องขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
-ปจ 0017.2/ว1535 เรื่อง สรุปข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 21/2559
- ปจ 0017.4/ว1531 เรื่องรายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือนแรก
(1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)

- (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4) ที่ ปจ 0017.2/ว1381 ลว 10 มิย.59 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- เรื่องแนวทางการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และมาตรการในการลดการเผยแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ
-ปจ 0017.1/ว1135 เรื่อง ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (วันที่ 10 พฤษภาคม 2559)
-ปจ 0017.1/ว1137 เรื่อง แผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- ที่ ปจ 0017.1/ว1322 เรื่อง สรุปประเด็นการชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (วันที่ 9 พฤษภาคม 2559)
- การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- เชิญชวนให้ประกอบการ sme เข้ามาอัพเดตข้อมูลของตนเองที่ www.sme.go.th

- แจ้งหน่วยงานในสังกัดให้แจ้งเจ้าหน้าที่สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2559
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (วันที่ 19 เมษายน 2559)

- แบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2559
- ปจ 0017.5/ว898 ลว 18 เมษายน 2559 เรื่องโครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่
-สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เปิดช่องทางเพื่อให้ประชาชน ติดตามคนหายได้ ผ่านแอพพลิเคชั่น Spond
-มท 0201.2/ว 1485 ลว 11 มีนาคม 2558 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
-ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) (สรุปย่อ)

-ปจ 0017.5/ว660 ลว 21 มีนาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

-เรือง    กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
-โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2559
-สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 5/2559
-การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ
-โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 2
-มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ
-การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
-อบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ
-ปจ  0017.3/ว 393  เรื่องการปฎิบัติตามคณะรัฐมนตรี  เรื่อง  แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3  (พศ 2557-2561
-ปจ 0017.5/ว322 เรื่องการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
-การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2559
-การเผยแพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ 2540 ลว 29 มกราคม 2559
-รายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) อนุมัติครั้งที่ 3
-เรื่องการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ.2558
-สนง พัฒนาสังคมฯ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานในศูนย์ปฎิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว 1 อัตรา