- ปจ 0017.2/ว6, ว7 เรื่องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 3 มกราคม 2561
- ปจ 0017.2/ว3449 เรื่อง การตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชำรุดเสียหายและจำเป็นต้องติดตั้งเพิ่มเติม ลว. 28 พฤศจิกายน 2560
- เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561
- ปจ 0017.2/ว3069 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำบรรยายสรุปผู้บริหารจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 2 พฤศจิกายน 2560
- ปจ 0017.1/ว3033 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลว. 30 ตุลาคม 2560
- ปจ 0017.4/ว3023 เรื่อง การขอหนังสือรับรอง ลว. 27 ตุลาคม 2560
- ปจ 0017.3/ว3005 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายเป็นพระราชกุศล ลว. 25 ตุลาคม 2560
- ปจ 0017.2/ว2878, ว2879 เรื่อง ประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว. 12 ตุลาคม 2560
- ปจ 0017.2/ว2876, ว2877 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 12 ตุลาคม 2560
- ปจ 0017.2/13453 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ลว. 9 ตุลาคม 2560
- ปจ 0017.2/ว2403 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ลว. 23 สิงหาคม 2560
- ปจ 0017.2/ว2388 เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ลว. 21 สิงหาคม 2560
- ปจ 0017.2/ว2207 เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ลว. 2 สิงหาคม 2560
- ปจ 0017.1/ว2163 เรื่อง การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 ลว. 31 กรกฎาคม 2560
- ปจ 0017.1/ว1961 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลว. 12 กรกฎาคม 2560
- ปจ 0017.4/ว1895 เรื่อง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) ลว. 5 กรกฎาคม 2560
- ปจ 0017.2/ว1725 เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่องการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลว. 19 มิถุนายน 2560
- ปจ 0017.1/ว1209 เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- ปจ 0017.2/ว1124 เรื่อง ขอส่งรายงานมาตรฐานด้านการจัดระบบจราจรในเมืองภูมิภาค ตามโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานด้านการจัดระบบการจราจรในเมืองภูมิภาค
- ปจ 0017.2/ว1063 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ปจ 0017.4/ว1010 เรื่อง สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง
- สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- การดำเนินงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2560
- หนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ 0017.2/ว589 เรื่องปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ตามกฎกระทรวง
- สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- ปจ 0017.2/ว516 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- เรื่อง ระเบียบ คกก.สสว. ช่วยเหลือ SMEs
- ปจ 0017.2/ว278 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559
- ปจ 0017.4/ว150 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์บทความกรณีศึกษาเกี่ยวกับเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
- ปจ 0017.4/ว84 เรื่อง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559)
- ปจ 0117.2/ว63 เรื่อง การปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา และซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย