1 มกราคม 2561 ปราจีนบุรี ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561 อ่านต่อ >>
31 ธันวาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 อ่านต่อ >>
31 ธันวาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ข้ามปี อ่านต่อ >>
31 ธันวาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัย อ่านต่อ >>
31 ธันวาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและ จุดบริการร่วมเพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 อ่านต่อ >>
29 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1 อ่านต่อ >>
29 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 2/2560 อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2560 รองผู้ว่าการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานตรวจเยี่ยม
ศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2561
อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีเปิดศูนย์อำนวยการความสะดวกและปลอดภัย
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
ปี2560 และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2561
อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2560 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน
ของนายสินธุ เกาะกะพี้ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2560 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนนบุรี พร้อมคณะ
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของนายสมจิตร สายคล้อย ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชา
สตรีระดับจังหวัด
อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง
งานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561
อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตร
และยกระดับคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2560
อ่านต่อ >>
26 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนา
จังหวัดปี 2561 - 2564
อ่านต่อ >>
26 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 12 อ่านต่อ >>
26 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2561
อ่านต่อ >>
26 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิกองทุนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
26 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดปราจีนบุรี) ครั้งที่ 1/2561
อ่านต่อ >>
26 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ปราจีนบุรี ครั้งที่ 11/2560
อ่านต่อ >>
25 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 8/2560
อ่านต่อ >>
25 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2560
อ่านต่อ >>
21 ธันวาคม 2560 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดพิธีสถาปนาหน่วย
ครบรอบ 70 ปี
อ่านต่อ >>
21 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีออกหน่วยรับบริจาคโลหิต "ทำความดี บริจาค
โลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
อ่านต่อ >>
21 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
21 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดโครงการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรม พระราชพิธี และงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ อ่านต่อ >>
20 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านต่อ >>
20 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดโครงการสัมมนาเวทีเสริมพลังเครือข่าย
ผลักดันนโยบายความปลอดภัยทางถนนสู่พื้นที่
อ่านต่อ >>
19 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2560
อ่านต่อ >>
19 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมแนะนำการใช้เครื่องลงคะแนนเสียง
ในการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี
2561 - 2562
อ่านต่อ >>
19 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
ปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561
อ่านต่อ >>
19 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม การบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
18 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดโครงการอนุรักษ์สืบทอดงานวัฒนธรรม
พระราชพิธี และงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
อ่านต่อ >>
18 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ >>
18 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านต่อ >>
17 ธันวาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเข้าอำนวยการ การดับเพลิงไหม้บริเวณ ใกล้เคียงบ้านที่อยู่อาศัยของประชาชน ในเขต อำเภอเมืองปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
15 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดการแข่งขันกีฬา เนื่องในวันกีฬา แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านต่อ >>
15 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อม ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 อ่านต่อ >>
> 15 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรี พัฒนาผังเมืองรวมชุมชนนาดี และชุมชนโคกปีบ อ่านต่อ >>
14 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีร่วมประชุมทางไกล เพื่อเตรียมความพร้อม ในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2561 อ่านต่อ >>
12 ธันวาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีติดตามความคืบหน้า การปรับปรุงสวนสาธารณะปราจีนวนารมย์ อ่านต่อ >>
12 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 6/2560 อ่านต่อ >>
12 ธันวาคม 2560 รองสมุหราชองครักษ์เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ >>
12 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน การดำเนินงานโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ในระดับจังหวัด อ่านต่อ >>
> 9 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีศึกษาดูงานเครือข่ายที่อยู่อาศัยเมือง ปราจีนบุรีี อ่านต่อ >>
9 ธันวาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย อ่านต่อ >>
8 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3 ครั้งที่ 1/2561 อ่านต่อ >>
8 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดโครงการให้ความรู้กฎหมายฟื้นฟูกิจการ ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อ่านต่อ >>
7 ธันวาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเปิดโครงการสัมนา เชิงปฏิบัติการส่งเสริมสถานประกอบการกิจการเกี่ยวกับภารกิจงานกองทุน พัฒนาฝีมือแรงงาน รองรับไทยแลนด์ 4.0 อ่านต่อ >>
6 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้า เกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ อ่านต่อ >>
5 ธันวาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเปิดโครงการตลาด ประชารัฐ จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
5 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีรวมพลังจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” อ่านต่อ >>
5 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีจัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” อ่านต่อ >>
5 ธันวาคม 2560 ปราจีนบุรีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ อ่านต่อ >>