15 พฤศจิกายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกตรวจติดตาม
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาด อ่านต่อ >>
14 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
14 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ >>
14 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในโครงการ
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" อ่านต่อ >>
14 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ ร่วมสำรวจพื้นที่
ฝายน้ำโบราณ คูลูกศร และสระทองแดง บริเวณเมืองโบราณศรีมโหสถ เพื่อ
ปรับปรุง ฟื้นฟู และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
14 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี
วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน
"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" อ่านต่อ >>
13 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม
ลานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
13 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการ การจัดกิจกรรมงานวันดินโลกจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561
"สืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนลุ่มน้ำปราจีนบุรี" อ่านต่อ >>
13 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบโอวาทให้แก่ผู้แทน
เจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬา และนักกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมมอบเงินสนับสนุน
และชุดกีฬา สำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์"
อ่านต่อ >>
13 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
ในสถานประกอบกิจการ" อ่านต่อ >>
13 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม
หลักสูตร "การจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดปราจีนบุรี (ก.ท.จ.จังหวัด) อ่านต่อ >>
12 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
12 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในงาน
วันถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
สู่เกษตรกร "ตามรอยศาสตร์พระราชา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ"
อ่านต่อ >>
9 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพุทธอุทยานโลก อ่านต่อ >>
9 พฤศจิกายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะทำงานการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี “ปราจีนบุรี 2020” (คณะทำงาน
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตอื่นๆ) อ่านต่อ >>
9 พฤศจิกายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมสัมมนาและ
เยี่ยมชมการปฎิบัติงานขององค์กรชั้นนำภาคเอกชนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ตามหลักสูตร "ผู้นำดิจิทัลภาครัฐ" อ่านต่อ >>
9 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
8 พฤศจิกายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
8 พฤศจิกายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกตรวจเยี่ยม
การอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนของส่วนราชการประจำอำเภอ
และออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง อ่านต่อ >>
7 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 33
ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
7 พฤศจิกายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม
คณะทำงานจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
7 พฤศจิกายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ
อบรมหลักสูตรการระดมสรรพกำลังเพื่อความมั่นคงในการสนับสนุนความต้องการ
ของกองทัพไทย ตามแผนป้องกันประเทศและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ
อ่านต่อ >>
7 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หารือข้อราชการ
กับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 9 ในการตรวจราชการ ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2561 อ่านต่อ >>
7 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมหารือ
ข้อราชการ "วาระยามเช้า" จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
6 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
รับฟังปัญหาของสมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา สาขาปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
6 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
หารือ แนวทางการฟื้นฟูกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนา
ส่วนพระองค์ ตำบลบางแตน อ่านต่อ >>
6 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมหารือกับอธิบดี
กรมวิชาการเกษตร และคณะ อ่านต่อ >>
6 พฤศจิกายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการ
จัดกิจกรรมวิชาการ นิทรรศการ ฯ งานวันดินโลกจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
5 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะทำงานพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี "ปราจีนบุรี 2020" เพื่อขับเคลื่อนจังหวัด
ไปสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) อ่านต่อ >>
5 พฤศจิกายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ
ศาสตราจารย์ คลีนิค นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา อ่านต่อ >>
5 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานตรวจพื้นที่/
ร่วมประชุมเตรียมการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่านต่อ >>
2 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)
ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ อ่านต่อ >>
2 พฤศจิกายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ ร่วมสนธิกำลัง
ออกตรวจพื้นที่เป้าหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับอาวุธสงคราม
ยาเสพติด สิ่งผิดกฏหมาย และการค้ามนุษย์ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
1 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมหารือ
ในการแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ปลูกมันสำปะหลัง อ่านต่อ >>
1 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมวันดินโลกจังหวัดปราจีนบุรี ปี 61 "สืบสาน
ศาสตร์พระราชาพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนลุ่มน้ำปราจีนบุรี" อ่านต่อ >>
1 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และร่วมหารือถึงความร่วมมือ
ระหว่างจังหวัดปราจีนบุรี กับ บริษัท ฮอนด้าฯ ในด้านต่าง ๆ อ่านต่อ >>
1 พฤศจิกายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
เตรียมจัดงานกิจกรรมปั่นจักรยานจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
1 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)
ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ อ่านต่อ >>
31 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในกิจกรรม
เติมน้ำหมักชีวภาพ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนการระบายน้ำในช่วงฤดูกาล
เก็บเกี่ยว อ่านต่อ >>
31 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบมงกุฎ สายสะพาย
และมอบโอวาท ให้แก่ตัวแทนยุวทูตการท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
31 ตุลาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล อ่านต่อ >>
31 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)
ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ อ่านต่อ >>
30 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี เดือนตุลาคม 2561 อ่านต่อ >>
30 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ นายคมสัน
จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่วมหารือข้อราชการ
ในเรื่องการเกษตร อ่านต่อ >>
30 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
นายออำเภอ และ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย อ่านต่อ >>
29 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
29 ตุลาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
29 ตุลาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกตรวจสอบพื้นที่และ
ติดตามการแก้ไขปัญหาศัตรูพืชมันสำปะหลัง อ่านต่อ >>
29 ตุลาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน อ่านต่อ >>
29 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
เตรียมความพร้อมจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา อ่านต่อ >>
28 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลฯ
อ่านต่อ >>
28 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
โครงการ "แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน-วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4
เฉลิมพระเกียรติ" จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
27 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับ นายกอบศักดิ์
ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงานวันที่อยู่
อาศัยโลก (World Habitat Day) จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
27 ตุลาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดงานมหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพ "ล่องแก่งน้ำใส วิ่งส่งสายฝน ปั่นรับลมหนาว
ณ แก่งหินเพิง" อ่านต่อ >>
26 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
26 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะทำงานเครือช่ายคลินิกโรคจากการทำงาน อ่านต่อ >>
26 ตุลาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
และคุณธรรมแก่ผู้ร่วมกิจกรรม "บุคคลต้นแบบเลิกเหล้าครบพรรษา สัญญาคนกล้า
ปราจีนบุรี" อ่านต่อ >>
26 ตุลาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ประจำเดือนตุลาคม 2561 อ่านต่อ >>
26 ตุลาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.ปราจีนบุรี) อ่านต่อ >>
26 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในการกระจายอำนาจ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ >>
25 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
25 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 อ่านต่อ >>
25 ตุลาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะทำงาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรม อ่านต่อ >>
24 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมหารือ
แนวทางแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
24 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือ/
มอบแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อมีงานทำสำหรับนักเรียน นักศึกษา
อ่านต่อ >>
24 ตุลาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมติดตามผล
การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพุทธอุทยานโลก
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
24 ตุลาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียน
มูลนิธิเอสซีจี ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
23 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีถวายบังคม/
จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ >>
23 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด
และร่วมกิจกรรมปลูกป่า/ต้นไม้ ตามโครงการ "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและ
บำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" อ่านต่อ >>
23 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานกิจกรรม
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 57 รูป และประธานกิจกรรมวางพวงมาลา/ถวายบังคม
อ่านต่อ >>
22 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 อ่านต่อ >>
22 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
/ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ด้วยจิตอาสาร่วมพัฒนา
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
19 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในงานแถลงข่าว
"มหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพ" อ่านต่อ >>
19 ตุลาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะทำงาน
กลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
18 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
18 ตุลาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมมอบแนวทาง
การปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างฯ และตรวจติดตามการให้บริการ
ประชาชนของส่วนราชการประจำอำเภอ อ่านต่อ >>
18 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
เตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2561 อ่านต่อ >>
17 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบ
ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้บริหาร บริษัท สยามไอชิน จำกัด และ บริษัท ไอชิน
ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด อ่านต่อ >>
17 ตุลาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานจุดสกัดตรวจรถบรรทุกขนาดใหญ่ฯ บริเวณเขาศาลปู่โทน สายทาง 304
(กบินทร์บุรี-นครราชสีมา) อ่านต่อ >>
17 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
17 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการเพื่อกำหนดมาตรการ เปิด-ปิด ประตูระบายน้ำ ในฤดูเก็บเกี่ยว
อ่านต่อ >>
17 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมงาน
วันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
17 ตุลาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมกลุ่มย่อย หารือ
คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (กิจกรรมปั่นจักรยาน)
อ่านต่อ >>
16 ตุลาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
16 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือ/
มอบแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อมีงานทำสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ชาวปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
16 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมงานวันสถาปนา
ค่ายจักรพงษ์ ครบรอบ 99 ปี และงานวันคล้ายวันสถาปนากองพลทหารราบที่ 2
รักษาพระองค์ ครบรอบปีที่ 108 อ่านต่อ >>