19 กันยายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี
เปิดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
19 กันยายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
19 กันยายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประเมินผลผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
18 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมย้อนยุค อ่านต่อ >>
18 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
18 กันยายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
18 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี
แถลงข่าวการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้านท่องเที่ยว
ชุมชนระดับจังหวัด อ่านต่อ >>
18 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ในกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี อ่านต่อ >>
18 กันยายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
อ่านต่อ >>
18 กันยายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
18 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับรองผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผู้เชิญถุงยังชีพ/ยาพระราชทานฯ อ่านต่อ >>
17 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ชลิต
พุกผาสุก องคมนตรี นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ และคณะมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ฯ อ่านต่อ >>
17 กันยายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการการรับบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
17 กันยายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด อ่านต่อ >>
15 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
งานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เกษตรอินทรีย์ ของดีบ้านสร้าง
อ่านต่อ >>
15 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง
"ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี" อ่านต่อ >>
15 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบ
การประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต อ่านต่อ >>
15 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
เตรียมความพร้อมรับองคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และรับราชวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
15 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
/ร่วมกิจกรรม "วิ่งปันบุญ ต่อทุนลมหายใจ" อ่านต่อ >>
14 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย อ่านต่อ >>
13 กันยายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการอำนวยการการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัด อ่านต่อ >>
13 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัด
นครนายก นำคณะสำรวจแม่น้ำปราจีนบุรี-บางปะกง ลงพื้นที่เพื่อหาสาเหตุและ
แนวทางแก้ไขปัญหา น้ำท่วมสะสมและลดระดับได้ช้า อ่านต่อ >>
13 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด/ตรวจเยี่ยม
การดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะครบวงจร อ่านต่อ >>
13 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
13 กันยายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการลุ่มน้ำปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
13 กันยายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ อ่านต่อ >>
13 กันยายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและกลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จำนวน 1 ราย
อ่านต่อ >>
13 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2
ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านต่อ >>
12 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจัหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานคณะกรรมการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2561 อ่านต่อ >>
12 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจัหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี
งบประมาณ 2561 อ่านต่อ >>
12 กันยายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารและวิชาการลุ่มน้ำปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2561 อ่านต่อ >>
11 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม
ถนนสายวัฒนธรรมย้อนยุคจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
11 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุม
มอบแนวทางการปฏิบัติราชการและทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดปราจีนบุรี (2560 - 2564) อ่านต่อ >>
11 กันยายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2561
อ่านต่อ >>
11 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561
อ่านต่อ >>
11 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
พิจารณาอุทธรณ์ ของผู้ถูกประเมินเรียกเก็บภาษีอากร อ่านต่อ >>
11 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
มหกรรมรวมพบสมาชิก To Be Number One จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2561
อ่านต่อ >>
11 กันยายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2561
อ่านต่อ >>
11 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยม
ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยตำบลบางแตน
อ่านต่อ >>
10 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการพัฒนาออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี รุ่นที่ 1 อ่านต่อ >>
10 กันยายน 2561 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 นำคณะนายทหารฯ
เข้าแสดงมุทิตาจิตแก่ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ อ่านต่อ >>
10 กันยายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 อ่านต่อ >>
10 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับศาสตราจารย์
คลีนิคเกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข และคณะ อ่านต่อ >>
9 กันยายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน
จักรยาน "เขาอีโต้ คลาสสิค สิงห์ พีทีที เมาเท่น ไบค์ ไทยแลนด์ โอเพ่น ๒๐๑๘"
อ่านต่อ >>
9 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและ
ติดตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2561
อ่านต่อ >>
8 กันยายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงาน
มหกรรมสุขภาพเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
7 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ
แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในท้องที่ตำบลประจันตคาม อ่านต่อ >>
7 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
กองอำนวยการป้องกันและบรรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อติดตาม
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย อ่านต่อ >>
7 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดการสัมมนาทางวิชาการ
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยการเสริมองค์ความรู้ นวัตกรรม
เทคโนโลยีการผลิต เพื่อพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการ อ่านต่อ >>
5 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่
สำรวจพื้นที่ที่จะปรับปรุงเป็นเส้นทางวิ่งริมแม่น้ำ อ่านต่อ >>
5 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว
โครงการจัดหารายได้สนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และการปรับปรุง
อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน อ่านต่อ >>
5 กันยายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ
แก่พี่น้องประชาชนชุมชนตลาดเก่ากบินทร์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม
ในพื้นที่ อ่านต่อ >>
5 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุม
เร่งด่วนเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
5 กันยายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการสัมมนา "ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่สำหรับประสานงานร่วม ระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชน กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน"
อ่านต่อ >>
5 กันยายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
5 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะปราจีนวนารมย์ อ่านต่อ >>
4 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม
ถนนสายวัฒนธรรมย้อนยุค จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
4 กันยายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม
และให้กำลังใจแก่ราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม พร้อมมอบถุงยังชีพ
เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ อ่านต่อ >>
4 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุน
การศึกษา ปตท. ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
4 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับเจ้าประคุณ
พระไตรโลกาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุติ) ในงาน
ประชุมพระนวกะ ภาค 12 (ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก และฉะเชิงเทรา)
ครั้งที่ 44 อ่านต่อ >>
4 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานและเป็นสักขีพยาน
ในพิธีลงนามในสัญญาซื้อขายปลานวลจันทร์ทะเล ตามนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ อ่านต่อ >>
3 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมประชุม
ซักซ้อมภารกิจจัดงาน "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว - United as One" ขอบคุณ
ผู้ปฏิบัติหน้าทช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน
อ่านต่อ >>
3 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
30 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่
อำเภอศรีมหาโพธิ และอำเภอกบินบทร์บุรี อ่านต่อ >>
30 สิงหาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.)
ครั้งที่ 5/2561 อ่านต่อ >>
30 สิงหาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในกาปฏิบัติ
ราชการของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านต่อ >>
30 สิงหาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 3 (นายจิรายุ นันท์ธราธร) อ่านต่อ >>
30 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2561 อ่านต่อ >>
30 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ประจำเดือนสิงหาคม 2561 อ่านต่อ >>
29 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด/
เยี่ยมชมงานมหกรรมนิทรรศการแสดงผลงานและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
OTOP ปราจีนบุรี และ OTOP ชวนชิม อ่านต่อ >>
29 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน
"ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราจีนบุรี สร้างสัมมาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน" อ่านต่อ >>
29 สิงหาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานประจำจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
29 สิงหาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
29 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมหารือเตรียม
ความพร้อม ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตาม
การดำเนินโครงการพุทธอุทยานโลก อ่านต่อ >>
29 สิงหาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด อ่านต่อ >>
28 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ อ่านต่อ >>
28 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการลุ่มน้ำปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2561 อ่านต่อ >>
28 สิงหาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงาน
ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
28 สิงหาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.)
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
28 สิงหาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
28 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
เตรียมรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
28 สิงหาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด อ่านต่อ >>
28 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม
/กล่าวอวยพร เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของบริษัท สยามไอซิน จำกัด
อ่านต่อ >>
28 สิงหาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิง
บูรณาการ อ่านต่อ >>
27 สิงหาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรม อ่านต่อ >>
27 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พบปะ/ประชุมหารือแนวทาง
ปฏิบัติราชการของจังหวัดปราจีนบุรี และขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล
/กระทรวงมหาดไทย อ่านต่อ >>
27 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับหนังสือจากกลุ่มราษฎร
ชาวอำเภอศรีมหาโพธิ กรณีคัดค้านการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะของเสียจาก
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ อ่านต่อ >>
27 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมหารือ
เตรียมพร้อมชี้แจงการดำเนินโครงการพุทธอุทยานโลกในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
26 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีปิด
การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 8866/2 ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
25 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
งานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ส้มโอดีศรีมหาโพธิ ครั้งที่ 1
อ่านต่อ >>
25 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือ
และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย อ่านต่อ >>
24 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
ก.จ.จ. ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
24 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
หารือแนวทางการจัดกิจกรรมถนนวัฒนธรรม (ตลาดย้อนยุค) จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
24 สิงหาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
24 สิงหาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
24 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุน
การศึกษา ตามโครงการมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
24 สิงหาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัด อ่านต่อ >>
23 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในกิจกรรม
จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" อ่านต่อ >>
23 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อ่านต่อ >>
23 สิงหาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิด
โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านต่อ >>
23 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
23 สิงหาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
23 สิงหาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมชี้แจงงบประมาณ
โครงการที่ขอรับการสนับสนุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
อ่านต่อ >>
22 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้โอวาทแก่นักกีฬาฟุตบอล
อ่านต่อ >>
22 สิงหาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คัดเลือกและประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม
อ่านต่อ >>
22 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
สัมมนารณรงค์เชิงนโยบายระดับจังหวัด อ่านต่อ >>
22 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพบปะกับกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
22 สิงหาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคล
สู่ยุคดิจิทัล อ่านต่อ >>
22 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
มอบแนวทางการปฏิบัติราชการจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
21 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม
ถนนสายวัฒนธรรมย้อนยุคจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
21 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายก
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมและมอบของใช้จำเป็นให้แก่ผู้ป่วย
อ่านต่อ >>
21 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่สำรวจเพื่อหา
แนวทางในการปรับภูมิทัศน์สวนปราจีนวนารมย์ อ่านต่อ >>
21 สิงหาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ อ่านต่อ >>
21 สิงหาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัดปราจีนบุรี) อ่านต่อ >>
21 สิงหาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด อ่านต่อ >>
20 สิงหาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานปิด
การฝึกอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด อ่านต่อ >>