20 กรกฎาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด อ่านต่อ >>
20 กรกฎาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ
อ่านต่อ >>
19 กรกฎาคม 2561 ผู้ว่าราชการวจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ในพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ อ่านต่อ >>
19 กรกฎาคม 2561 ผู้ว่าราชการวจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
19 กรกฎาคม 2561 ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงอุตสาหกรรม นำคณะเพื่อศึกษาดูงานตามโครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ำ
และวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ >>
19 กรกฎาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด/
ร่วมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" อ่านต่อ >>
18 กรกฎาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
ติดตามผลเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพนะชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 อ่านต่อ >>
18 กรกฎาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบ
รถพยาบาล อ่านต่อ >>
18 กรกฎาคม 2561 จังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 อ่านต่อ >>
18 กรกฎาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 43 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ อ่านต่อ >>
17 กรกฎาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมตลาดเจ้าพระยาฯ
ตลาดย้อนยุค ประจำวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 อ่านต่อ >>
17 กรกฎาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
17 กรกฎาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
17 กรกฎาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
17 กรกฎาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
16 กรกฎาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
15 กรกฎาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อ่านต่อ >>
15 กรกฎาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรม "บูรพาพยัคฆ์ มาราธอน 2561" อ่านต่อ >>
14 กรกฎาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นหัวหน้าทีมในการนำเสนอ
ผลงาน ในการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ อ่านต่อ >>
14 กรกฎาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงาน "เทศกาลล่องแก่งหินเพิง" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
14 กรกฎาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
แก่ประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ อ่านต่อ >>
14 กรกฎาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ
ฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
14 กรกฎาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในกิจกรรม
สร้างฝายแกนดินหินก่อ กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร อ่านต่อ >>
13 กรกฎาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบางบริบูรณ์ อ่านต่อ >>
12 กรกฎาคม 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 3
พร้อมคณะฯ ประชุมตรวจติดตามการตรวจราชการ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน
กรกฎาคม 2561 อ่านต่อ >>
12 กรกฎาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ
สร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 อ่านต่อ >>
12 กรกฎาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
เชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด (จังหวัดปราจีนบุรี) อ่านต่อ >>
11 กรกฎาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อ่านต่อ >>
11 กรกฎาคม 2561 ปราจีนบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืช
อ่านต่อ >>
11 กรกฎาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม
ผู้ตัดสินกีฬากรีฑาเพื่อพัฒนาบุคลากร อ่านต่อ >>
10 กรกฎาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกิจกรรม ตลาดเจ้าพระยาฯ ตลาดย้อนยุค ประจำวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 อ่านต่อ >>
10 กรกฎาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดอบรม โครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน อ่านต่อ >>
10 กรกฎาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจง
และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ >>
10 กรกฎาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน อ่านต่อ >>
10 กรกฎาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดอบรม
หลักสูตร "แนวทางการลดความขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ" อ่านต่อ >>
10 กรกฎาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
(อบก.) ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
10 กรกฎาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการ คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง อ่านต่อ >>
9 กรกฎาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านต่อ >>
6 กรกฎาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
ชุดติดตามและตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและการค้ามนุษย์ อ่านต่อ >>
5 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดแข่งขันฟุตบอลต่อต้าน ยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
5 กรกฎาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่องปลานวลจันทร์ทะเล ปลาเศรษฐกิจตัวใหม่ อ่านต่อ >>
4 กรกฎาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงาน
โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ. ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
4 กรกฎาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม
จิตอาสา พร้อมทำความสะอาด Big cleaning Day ศูนย์ราชการอำเภอศรีมโหสถ
อ่านต่อ >>
3 กรกฎาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะ ตรวจติดตามเร่งรัด การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 อ่านต่อ >>
2 กรกฎาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีปิด และมอบ ประกาศนียบัตรโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น อ่านต่อ >>
1 กรกฎาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานแถลงข่าว
การจัดงาน "ล่องแก่งหินเพิง" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
1 กรกฎาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
การปฏิบัติราชการตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 อ่านต่อ >>
29 มิถุนายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 7/2561 อ่านต่อ >>
29 มิถุนายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 6/2561 อ่านต่อ >>
29 มิถุนายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ่านต่อ >>
28 มิถุนายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ อ่านต่อ >>
27 มิถุนายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานแสดง
และจำหน่าย สินค้า "รวมพลคนอินทรีย์ วิถีปราจีน 2018" อ่านต่อ >>
26 มิถุนายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยประธานแม่บ้าน
มหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
เพื่อเยาวชน ในพระราชินูปถัมภ์ อ่านต่อ >>
26 มิถุนายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2561 อ่านต่อ >>
26 มิถุนายน 2561 จังหวัดปราจีนบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก อ่านต่อ >>
26 มิถุนายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสระว่ายน้ำโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง อ่านต่อ >>
26 มิถุนายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยม
นักเรียนในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง อ่านต่อ >>
26 มิถุนายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นหัวหน้าทีมนำเสนอผลงาน
จังหวัด TO BE NUMBER ONE ต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ระดับประเทศ อ่านต่อ >>
26 มิถุนายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2561 อ่านต่อ >>
26 มิถุนายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด อ่านต่อ >>
25 มิถุนายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
ติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน รุ่นที่ 1/2561 อ่านต่อ >>
25 มิถุนายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ 2561 อ่านต่อ >>
25 มิถุนายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย อ่านต่อ >>
25 มิถุนายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ
ปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
25 มิถุนายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมฝึกเฉพาะหน้าที่
(Functional Exercise : FEX) โครงการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จากอุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่ง และน้ำท่วมฉับพลันจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
25 มิถุนายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเปิดศูนย์โรคหัวใจ
และหอผู้ป่วยตึกอายุรกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อ่านต่อ >>
25 มิถุนายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีบวงสรวง สักการะ
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) อ่านต่อ >>
21 มิถุนายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรม อ่านต่อ >>
21 มิถุนายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับ และขอบคุณ
ผู้มีจิตศรัทธาจัดหาทุนการศึกษามอบแก่นักเรียน อ่านต่อ >>
21 มิถุนายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
21 มิถุนายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>