23 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน อ่านต่อ >>
23 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม (สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน) จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
22 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
22 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม ติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมือง อ่านต่อ >>
21 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการบริหารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ อ่านต่อ >>
21 พฤษภาคม 2561 จังหวัดปราจีนบุรี ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผล การดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน อ่านต่อ >>
18 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
18 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม คณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด อ่านต่อ >>
18 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
18 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) อ่านต่อ >>
18 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม รับฟังความคิดเห็นและการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ >>
18 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง อ่านต่อ >>
17 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อ่านต่อ >>
17 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ อ่านต่อ >>
17 พฤษภาคม 2561 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี ปิดการอบรม โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตร “การดูแลตนเอง ของผู้สูงอายุ” อ่านต่อ >>
17 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
16 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราค่าพาหนะในเขตท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
16 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ To Be Number One ระดับประเทศ อ่านต่อ >>
16 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) อ่านต่อ >>
16 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม คณะอนุกรรมการโอนพนักงานเทศบาลในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น อ่านต่อ >>
16 พฤษภาคม 2561 จังหวัดปราจีนบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข อ่านต่อ >>
15 พฤษภาคม 2561 จังหวัดปราจีนบุรีประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมขน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conferrene) อ่านต่อ >>
15 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการจัดงานการแสดงละครประกอบแสง เสียง "เจ้าพระยาอภัยภูเบศร" อ่านต่อ >>
15 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
11 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
11 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
10 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด /กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านต่อ >>
10 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด อ่านต่อ >>
9 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานงานวันถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) อ่านต่อ >>
9 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเยี่ยมชมการฝึกซ้อม การอบรมหลักสูตร พัฒนาทีมปฏิบัติการเพื่อเตรียมพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน ทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ อ่านต่อ >>
9 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 อ่านต่อ >>
8 พฤษภาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานเปิดงานประจำปี ศาลเจ้าแม่ทับทิม ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
8 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม อ่านต่อ >>
8 พฤษภาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในการจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรี ปี 2561 อ่านต่อ >>
8 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด และร่วมเสวนาที่มาของต้นพระศรีมหาโพธิ อ่านต่อ >>
8 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม เพื่อแก้ไขปัญหากรณีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 33 อ่านต่อ >>
8 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีเปิดอบรม หลักสูตรพัฒนาทีมปฏิบัติการเพื่อเตรียมพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทาง การแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ อ่านต่อ >>
7 พฤษภาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายก เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ >>
7 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานปิด การอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดี อ่านต่อ >>
5 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวเยี่ยมดูแล อำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยของประชาชน ที่มารอรับสมุนไพรหมอแสง อ่านต่อ >>
5 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับรองอธิบดี กรมการขนส่ง และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประมูลเลขหมายทะเบียน รถสวย หมวด กต อ่านต่อ >>
4 พฤษภาคม 2561 ตลาดเจ้าพระยาฯคึกคักต่อเนื่อง อ่านต่อ >>
4 พฤษภาคม 2561 จังหวัดปราจีนบุรีประกอบพิธีพุทธาภิเษกและเบิกเนตร พระพุทธนรเสฎฐนาถมุนี พระพุทธรูปประจำอำเภอกบินทร์บุรี อ่านต่อ >>
4 พฤษภาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธี พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ >>
3 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด อ่านต่อ >>
2 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมต้อนรับ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อ่านต่อ >>
2 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการ อ.ก.พ. จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
2 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อ่านต่อ >>
1 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
1 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน การแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรี ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
1 พฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรี ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
30 เมษายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องนวัตกรรมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ อ่านต่อ >>
29 เมษายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงาน วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
28 เมษายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ อ่านต่อ >>
27 เมษายน 2561 ตลาดเจ้าพระยาฯ คึกคักต่อเนื่อง อ่านต่อ >>
27 เมษายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม พิจารณาคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน จังหวัด ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
27 เมษายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี รณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรี อ่านต่อ >>
27 เมษายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมกิจกรรม จิตอาสากำจัดผักตบชวา อ่านต่อ >>
26 เมษายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน เปิดการประชุมชี้แจงสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 แก่บุคลากรสำนักงาน ประกันสังคมและเครือข่าย อ่านต่อ >>
26 เมษายน 2561 จังหวัดปราจีนบุรีประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน เมษายน 2561 อ่านต่อ >>
25 เมษายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน การแถลงข่าวการประชาสัมพันธ์การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนเลขรถสวย อ่านต่อ >>
25 เมษายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
25 เมษายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม พิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน พ.ศ. 2562 - 2564 อ่านต่อ >>
25 เมษายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
25 เมษายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
24 เมษายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
24 เมษายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
24 เมษายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อ่านต่อ >>
24 เมษายน 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม คณะอนุกรรมการโอนพนักงานเทศบาลกรณีมีเหตุผลจำเป็น อ่านต่อ >>