21 ตุลาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ร้องทุกข์ พนักงานเทศบาล
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
21 ตุลาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา
การท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวผืนป่ามรดกโลก
ดงพญาเย็น - เขาใหญ่ อ่านต่อ >>
20 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธียกฉัตรพระประธานพระอุโบสถ และศาลาพุทธชยันตี และ
ทอดกฐินสามัคคี อ่านต่อ >>
19 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในกิจกรรมเดิน - วิ่ง ทุ่งรวงทอง หนองแขนนาง มินิมาราธอน 2019
อ่านต่อ >>
18 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว อ่านต่อ >>
17 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมพิจารณาร่างแผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก อ่านต่อ >>
17 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธี
ทางศาสนา เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
17 ตุลาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผน
หลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก อ่านต่อ >>
16 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านต่อ >>
15 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุม
คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 2431 อ่านต่อ >>
15 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเข้าเฝ้า
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ >>
13 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อ่านต่อ >>
13 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
อ่านต่อ >>
13 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง
สำหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
13 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลองและสวนสาธารณะ เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อ่านต่อ >>
13 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีทำบุญตักบาตร/พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ในกิจกรรม
บำเพ็ญกุศลฯ อ่านต่อ >>
11 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมเตรียมการจัดงานทอดกฐินสามัคคี อ่านต่อ >>
11 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการกิจกรรมบำเพ็ญกุศล
อุทิศถวายพระราชกุศลฯ อ่านต่อ >>
9 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมเตรียมพร้อมดำเนินการตามข้อสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก อ่านต่อ >>
9 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม
แก่เกษตรกรและผู้ยากจนจังหวัดปราจีนบุรี 2421 อ่านต่อ >>
9 ตุลาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุม
ชี้แจงและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย จากพายุ " โพดุล" พายุ "คาจิกิ" และลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ อ่านต่อ >>
8 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมแก้ไขปัญหาน้ำเสียในแม่น้ำปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
8 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมแถลงข่าว
กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และคณะ เกี่ยวกับเหตุช้างป่า
พลัดตกน้ำตกเหวนรก อ่านต่อ >>
8 ตุลาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดการประชุมระดมความคิดเห็น ในประเด็นเกี่ยวกับการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติ
อ่านต่อ >>
8 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
3 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนายก ร่วมประชุมรับทราบแนวทางการบริหารจัดการ
ขยะชุมชนแบบครบวงจร อ่านต่อ >>
3 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในพิธีเปิด
โครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 อ่านต่อ >>
3 ตุลาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและกิจกรรมเนื่องใน
วันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 57 ปี อ่านต่อ >>
2 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเกียรติ
ในงานเลี้ยงแสดงความยินดี รับ-ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ 12 อ่านต่อ >>
2 ตุลาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกติดตาม
สถานการณ์และคุณภาพอากาศ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
อ่านต่อ >>
2 ตุลาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกเร่งรัด
ติดตามการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านตามโครงการแก้ไข
และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่อง
มาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยฯ อ่านต่อ >>
1 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ร่วมแจกถุงยังชีพให้แก่ชาวชุมชนตลาดเก่าผู้ประสบอุทกภัย
อ่านต่อ >>
1 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
คณะทำงานการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
30 กันยายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุม
รับมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
และสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล
อ่านต่อ >>
30 กันยายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ
นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข
สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการการ อ่านต่อ >>
30 กันยายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ในการประชุมชี้แจง
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวสวนปาล์มน้ำมัน
อ่านต่อ >>
29 กันยายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดงานประเพณีแห่พระ
ทางน้ำและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ อ่านต่อ >>
28 กันยายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ
อ่านต่อ >>
28 กันยายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดการอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ อ่านต่อ >>
27 กันยายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุม ก.ท.จ. จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนกันยายน 2562
อ่านต่อ >>
27 กันยายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบ
กิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประจำจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
27 กันยายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการอบรมคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านต่อ >>
27 กันยายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำเดือนกันยายน 2562 อ่านต่อ >>
26 กันยายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีมอบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน/เงินสงเคราะห์
คนชรา/ผู้พิการยากไร้ อ่านต่อ >>
26 กันยายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
26 กันยายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ
และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย อ่านต่อ >>
25 กันยายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน
การผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
25 กันยายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ประชุมพิจารณาการจัดประเพณีขององค์กรปกครองท้องถิ่น
อ่านต่อ >>
25 กันยายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้เป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
อ่านต่อ >>
25 กันยายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดงาน
“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
บนเสาไฟฟ้า 74 จังหวัดทั่วประเทศ” จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
24 กันยายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้ารับ
พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อ่านต่อ >>
24 กันยายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
24 กันยายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
24 กันยายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดการประชุม
นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัยเรื่อง การสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่ของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
บนฐานทรัพยการไผ่จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
24 กันยายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนตามโครงการเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
23 กันยายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม/ให้กำลังใจผู้ประสบภัย และติดตามสถานการณ์
น้ำป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลหลาก เมื่อวันที่ 21 - 22 กันยายน
2562 อ่านต่อ >>
23 กันยายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล อ่านต่อ >>
23 กันยายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
23 กันยายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด อ่านต่อ >>
23 กันยายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด
ปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านต่อ >>
23 กันยายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
23 กันยายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
22 กันยายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "ปั่นจักรยาน เที่ยวน้ำตก
ชมหัตถศิลป์ ถิ่นโพธิ์งาม" อ่านต่อ >>