24 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่
ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ
ปราจีนวนารมย์ อ่านต่อ >>
24 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด อ่านต่อ >>
24 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการหนึ่งใจ...เดียวกัน
อ่านต่อ >>
23 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
เข้าร่วมงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก อ่านต่อ >>
23 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับ
พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานพิธีเปิดโครงการปลูกป่า
และไม้ยืนต้น อ่านต่อ >>
22 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
22 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
22 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 อ่านต่อ >>
22 พฤษภาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
22 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 2 อ่านต่อ >>
22 พฤษภาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
21 พฤษภาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ >>
21 พฤษภาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 1 อ่านต่อ >>
21 พฤษภาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะกรรมการโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ
อ่านต่อ >>
21 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติ อ่านต่อ >>
21 พฤษภาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่านต่อ >>
19 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานวันเกษตรปราจีนบุรี ปี 2562 (ครั้งที่ 55) อ่านต่อ >>
19 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการแข่งขัน "วิ่งพิชิตเนินพิศวง เขาอีโต้ mini marathon
2019" อ่านต่อ >>
18 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเวียนเทียน และร่วมกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562
อ่านต่อ >>
17 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
17 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานจัดกิจกรรม "ปั่นปราจีนบุรี
เปิดประตูสู่เขาใหญ่" อ่านต่อ >>
17 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้า
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมหารือกับคณะจากสำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อ่านต่อ >>
17 พฤษภาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด "ศูนย์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดปราจีนบุรี" รุ่นที่ 2/2562 อ่านต่อ >>
17 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" อ่านต่อ >>
17 พฤษภาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ตามโครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรมฯ
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
อ่านต่อ >>
17 พฤษภาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เชิงยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง
อ่านต่อ >>
17 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูล โครงการศึกษาความเป็นไปได้
ในการพัฒนาเส้นทางหลวงสายหลักเดิม ให้สามารถรองรับการขนส่ง
รูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง อ่านต่อ >>
16 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และอธิบดี
กรมศิลปากร ร่วมพิธีเปิดโครงการขุดลอกคูลูกศร เมืองโบราณ
ศรีมโหสถ อ่านต่อ >>
16 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบแนวทาง
การบริหารงาน และการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำของจังหวัด
ปราจีนบุรี ให้แก่ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล 304 อ่านต่อ >>
16 พฤษภาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกตรวจ
เยี่ยม /ติดตามการเก็บรักษาและแสดงโบราณวัตถุจากเมืองโบราณ
ศรีมโหสถ ศิลปวัตถุวัฒนธรรมทวารวดี การขุดค้นทางโบราณคดี
ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและใกล้เคียง อ่านต่อ >>
16 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมเตรียมการโครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ครั้งที่ 46
อ่านต่อ >>
16 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถาน
ประกอบการ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
16 พฤษภาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี/
รองผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาจังหวัดปราจีนบุรี นำวิทยากรจิตอาสา
904 ออกบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
อ่านต่อ >>
15 พฤษภาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำบุคลากร
ของส่วนราชการประจำศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ฝึกซ้อมแผน
อพยพ กรณีเกิดอัคคีภัยบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
15 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดโครงการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ >>
15 พฤษภาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 9 อ่านต่อ >>
15 พฤษภาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านต่อ >>
15 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข "สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
15 พฤษภาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดโครงการ
คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product
Champion : OPC) จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
14 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมการจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
14 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ อ่านต่อ >>
14 พฤษภาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยพนักงาน
เทศบาล ครั้งที่ 1/2562 อ่านต่อ >>
14 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานทำ อ่านต่อ >>
14 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในการจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรี ครั้งที่ 55
ปี 2562 อ่านต่อ >>
14 พฤษภาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดประชุม
เชิงปฏิบัติการศึกษาภาพอนาคตการจัดการน้ำและการผลิตการเกษตร
ลุ่มน้ำปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
13 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีการศพ
ที่ได้รับพระราชทาน อ่านต่อ >>
13 พฤษภาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุม
ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการสำรวจระดับความพร้อม
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี
2562 อ่านต่อ >>
13 พฤษภาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based
OTOP : KBO) จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
13 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หารือ
การบูรณาการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริฯ
ในพื้นที่ อ่านต่อ >>
13 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ไทย ปี 62 จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
13 พฤษภาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ อ่านต่อ >>
10 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิด (Kick Off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ อ่านต่อ >>
9 พฤษภาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดงาน Grand Opening และเปิดร้านไทวัสดุ สาขาศรีมหาโพธิ
อ่านต่อ >>
8 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะ
ข้าราชการและเกษตรกรเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ อ่านต่อ >>
7 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
กิจกรรม "ลานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี" ครั้งที่ 4/2562 อ่านต่อ >>
7 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น
พระราชกุศลฯ อ่านต่อ >>
7 พฤษภาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
7 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
7 พฤษภาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะกรรมการโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 จังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
7 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2562 อ่านต่อ >>
6 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ >>
5 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ก่อนการรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อ่านต่อ >>
4 พฤษภาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก อ่านต่อ >>
4 พฤษภาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชน
ทุกหมู่เหล่า และจิตอาสา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ อ่านต่อ >>
4 พฤษภาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และพิธีทำบุญตักบาตร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
3 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมเตรียมการจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก อ่านต่อ >>
3 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" อ่านต่อ >>
2 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมเตรียมความพร้อม ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ที่มีความประสงค์เข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อ่านต่อ >>
2 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
2 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ อ่านต่อ >>
2 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ >>
1 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีปลงผมนาค ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
อ่านต่อ >>
1 พฤษภาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงิน
สนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมมอบโอวาทให้แก่
นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ตัวแทนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
30 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรี
ปี 2562 อ่านต่อ >>
30 เมษายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับ
จังหวัด อ่านต่อ >>
30 เมษายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุม
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล
อ่านต่อ >>
30 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด อ่านต่อ >>
30 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
30 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562 อ่านต่อ >>
30 เมษายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดการประชุมชี้แจงระเบียบวิธีการปฎิบัติงานโครงการระบบ
การจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ อ่านต่อ >>
29 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่านต่อ >>
29 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน เมษายน 2562
อ่านต่อ >>
29 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ร่วมปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน "ต้นรวงผึ้ง" ตามโครงการ
"1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" อ่านต่อ >>
29 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ
นายอำเภอ ประจำเดือน เมษายน 2562 อ่านต่อ >>
28 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ อ่านต่อ >>
28 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2562 อ่านต่อ >>
27 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดกิจกรรมประมูลผลไม้ศักดิ์สิทธิ์และวัตถุมงคล ในงานถวาย
สักการะบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิม องค์เซี้ยบ่อเนี๊ย องค์เจ้าพ่อกวนอู
จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
27 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
กิจกรรมขอบคุณผู้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ "กอล์ฟเบญจมิตร
ปราจีนบุรี" ครั้งที่ 19 อ่านต่อ >>
27 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรและราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุวาตภัย อ่านต่อ >>
27 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส ในพิธีวางศิลาฤกษ์เททองหล่อพระ/พิธีทอดผ้าป่า
สามัคคี อ่านต่อ >>
26 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ/มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรผู้ประสบเหตุ
วาตภัย อ่านต่อ >>
26 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับประธาน
คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อ่านต่อ >>
26 เมษายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อ่านต่อ >>
26 เมษายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ประชุมคณะกรรมการ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
26 เมษายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ประชุมคณะกรรมการ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
26 เมษายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
25 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับ/พบปะ
คณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภาคตะวันออกตามกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย อ่านต่อ >>
25 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับรัฐมนตรี
ว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และคณะ อ่านต่อ >>
25 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมหารือกับ
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กองทัพอากาศไทย อ่านต่อ >>
25 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พบปะ/ให้กำลังใจ
ทีมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
25 เมษายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
25 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวร มหาราช" อ่านต่อ >>