21 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัด
ปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/62 อ่านต่อ >>
21 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ประจำปี 2562
อ่านต่อ >>
19 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
ติดตามประเมินผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร อ่านต่อ >>
19 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
เตรียมการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดไท้องค์สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
2 เมษายน 2562 อ่านต่อ >>
18 มีนาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้
สู่ชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
18 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยม
คณะครูและนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถบัสทัศนศึกษาเสียหลัก
พลิกคว่ำในท้องที่ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี อ่านต่อ >>
18 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมประชุม
เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 ผ่านระบบ VDO
Conference อ่านต่อ >>
18 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีถวาย
ราชสักการะ และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
17 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติหน้าที่และให้กำลังใจแก่กรรมการ/เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้า เลือกตั้งนอกเขต อ่านต่อ >>
17 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิด
การแข่งขัน "ปราจีน เดิน วิ่ง มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2" อ่านต่อ >>
14 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
13 มีนาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีปิด
โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า อ่านต่อ >>
13 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
13 มีนาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ >>
13 มีนาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หารือข้อราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ อ่านต่อ >>
12 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม
รณรงค์ "ปฏิบัติการจัดการฝุ่น PM2.5" อ่านต่อ >>
12 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
12 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
12 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิด
การประชุมชี้แจงการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร อ่านต่อ >>
11 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์
รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ "เถลิง
กษัตราธิราช รัชกาลที่ 10" อ่านต่อ >>
11 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มภาคตะวันออก 2
อ่านต่อ >>
11 มีนาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ประชุมการจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
11 มีนาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด
การอบรมโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ประจำปี
งบประมาณ 2562 อ่านต่อ >>
11 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงาน
พิธีไหว้ - แห่เจ้า ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
9 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม อ่านต่อ >>
8 มีนาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานคัดเลือก
กรรมการผู้แทนนายกเทศมนตรี และกรรมการผู้แทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เพื่อเป็นผู้แทนในระดับจังหวัด อ่านต่อ >>
8 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมหารือ
และลงนาม MOU เรื่องการวิจัยและพัฒนาเมืองต้นแบบสุขภาวะที่ดี
กับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) อ่านต่อ >>
8 มีนาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
เตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ 2562 อ่านต่อ >>
8 มีนาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ
และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
หนองแขนนาง อำเภอกบินทร์บุรี อ่านต่อ >>
8 มีนาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกเยาวชนคนเก่ง โครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ >>
8 มีนาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดงาน
วันสตรีสากลจังหวัดปราจีนบุรี “พลังสตรี พลังขับเคลื่อนสังคม” อ่านต่อ >>
7 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
พิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ
อ่านต่อ >>
7 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมหารือพร้อมลงพื้นที่
ติดตามการขุดลอกคูคลอง ในการฟื้นฟูคลองคูเมืองศรีมโหสถ อ่านต่อ >>
7 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
โครงการบริหารจัดการน้ำทุ่งบางพลวง อ่านต่อ >>
7 มีนาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และ
เยี่ยมผู้ทำความดี มีจิตกุศล บริจาคโลหิต อวัยวะฯ อ่านต่อ >>
6 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
6 มีนาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
5 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในกิจกรรม
ลานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/62 อ่านต่อ >>
5 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
การประชุมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงาน
คนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ อ่านต่อ >>
5 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการประชุมประชาคม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3
ปราจีนบุรี ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
5 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานกิจกรรม
สภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
5 มีนาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ 12 ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีทำบุญฯ อ่านต่อ >>
4 มีนาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะ
อนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
4 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี
มอบโล่เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ในการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ-จีน อ่านต่อ >>
3 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมงานปฐมนิเทศ
นักเรียนโครงการ "การศึกษาสัมพันธ์ไทย - จีน" รุ่นที่ 19 อ่านต่อ >>
2 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงาน
"101 ปี ถิ่นฟ้าขาว คืนสู่เหย้าชาวปราจีนกัลยาณี" อ่านต่อ >>
2 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงาน
Akarakita Jazz Festival 2019 อ่านต่อ >>
2 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" อ่านต่อ >>
1 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
1 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่
ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
อ่านต่อ >>
1 มีนาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมซักซ้อม
แผนปฎิบัติการระงับอุบัติภัยฯ บนทางหลวงหมายเลข 304
(ช่วงอุโมงค์ทางเชื่อมผืนป่า) อ่านต่อ >>
1 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด
งานรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปีงบประมาณ 2562
อ่านต่อ >>
1 มีนาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
1 มีนาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด
งาน เมกาโฮม เอ๊กซ์โป อ่านต่อ >>
28 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ อ่านต่อ >>
28 กุมภาพันธ์ 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ อ่านต่อ >>
28 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
28 กุมภาพันธ์ 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดฯ อ่านต่อ >>
28 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการจังหวัดฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564 (รอบครึ่งแผน) อ่านต่อ >>
28 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด
การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาในโครงการจิตอาสา 904 อ่านต่อ >>
27 กุมภาพันธ์ 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
27 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืน
อ่านต่อ >>
27 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดโครงการ กองทุน "คนกบินทร์ไม่ทอดทิ้งกัน" อ่านต่อ >>
27 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 อ่านต่อ >>
27 กุมภาพันธ์ 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
27 กุมภาพันธ์ 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อ่านต่อ >>
27 กุมภาพันธ์ 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพฯ อ่านต่อ >>
27 กุมภาพันธ์ 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะทำงาน
จัดทำยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีฯ อ่านต่อ >>
26 กุมภาพันธ์ 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะกรรมการพิจารณารับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
26 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City)
จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่1/2562 อ่านต่อ >>
26 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อ่านต่อ >>
26 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 อ่านต่อ >>
26 กุมภาพันธ์ 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธี
วางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
อ่านต่อ >>
25 กุมภาพันธ์ 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคัดเลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
25 กุมภาพันธ์ 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
อ่านต่อ >>
25 กุมภาพันธ์ 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
25 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
ณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 1/2562 อ่านต่อ >>
25 กุมภาพันธ์ 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมโครงการ
พัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีด้วยนวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์
อย่างครบวงจร อ่านต่อ >>
25 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำ
จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2562 อ่านต่อ >>
25 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด
นิทรรศการ "บทบาทของไทยในการเป็นอาเซียนในปี 2562" และ "บทบาท
ของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาชนอาเซียน" อ่านต่อ >>
25 กุมภาพันธ์ 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ อ่านต่อ >>
23 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยพวน 23 จังหวัด ครั้งที่ 61 อ่านต่อ >>
22 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/62 อ่านต่อ >>
22 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ร่วมออกนิเทศ มอบนโยบาย และติดตามงานโครงการของหน่วยงาน
ทางการศึกษา อ่านต่อ >>
22 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ร่วมบวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ่านต่อ >>