4 ธันวาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดกิจกรรมสวมหมวกนิรภัยในชุมชนและโรงเรียน 100%
อ่านต่อ >>
3 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการ
และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ อ่านต่อ >>
3 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
3 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
3 ธันวาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วม
ประชุม Video Conference เพื่อรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทาง
การจัดทำแผนพัฒนาและจัดทำแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ่านต่อ >>
2 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
2 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวให้โอวาท
และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่ข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ในพื้นที่จังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
2 ธันวาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
1 ธันวาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดงาน มอเตอร์โชว์ 2019 อ่านต่อ >>
30 พฤศจิกายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วม
เป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าคาวบอยปราจีนบุรี คัพ
ครั้งที่ 2 อ่านต่อ >>
29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ >>
29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ >>
29 พฤศจิกายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
28 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ
อ่านต่อ >>
28 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 อ่านต่อ >>
28 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ >>
28 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
28 พฤศจิกายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำ
ลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
28 พฤศจิกายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
27 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
27 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
27 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
คณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
27 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ
นายอำเภอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ >>
26 พฤศจิกายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกับ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาส่วนพระองค์
ตำบลบางแตน อ่านต่อ >>
26 พฤศจิกายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมชม
และให้กำลังใจแก่เกษตรกรที่ดำเนินกิจการเกษตรอินทรีย์ อ่านต่อ >>
26 พฤศจิกายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2565 - 2569) อ่านต่อ >>
25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในโครงการมหกรรมวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
25 พฤศจิกายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
25 พฤศจิกายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
อ่านต่อ >>
24 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับปลัด
กระทรวงมหาดไทย ประธานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร
พระครูวิโรจนญาณวิสุทธิ (วิโรจน ฐานวโร) อดีตเจ้าอาวาส
วัดห้วยเกษียรใหญ่ อ่านต่อ >>
24 พฤศจิกายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วม
เป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็น
พระราชกุศลฯ อ่านต่อ >>
22 พฤศจิกายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
ของเทศบาล อ่านต่อ >>
20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมมอบ
บ้านกาชาดให้แก่ผู้ยากไร้ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
มอบชุดผ้าปูเตียง/เครื่องนอน/น้ำมันนวดสมุนไพร เลี้ยงอาหาร
กลางวัน และจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุยากไร้
อ่านต่อ >>
20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้ผู้ก่อตั้ง IYF
ประจำประเทศไทย เข้าชี้แจง/หารือรายละเอียดโครงการค่ายพัฒนา
จิตใจเยาวชนนานาชาติ อ่านต่อ >>
20 พฤศจิกายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองการขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรมประเภท 2 อ่านต่อ >>
20 พฤศจิกายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ให้การต้อนรับสมาชิกกลุ่มสหกรณ์การเกษตรอินทรีย์ปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
20 พฤศจิกายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองการขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรมประเภท 2 อ่านต่อ >>
20 พฤศจิกายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองการขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรมประเภท 1 อ่านต่อ >>
19 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเกียรติ/
กล่าวแสดงความยินดี ในงานฉลองครบรอบ 20 ปี แห่งการดำเนินธุรกิจ
ในประเทศไทย ของบริษัท โอกาโมโต เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย)
จำกัด อ่านต่อ >>
19 พฤศจิกายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุม
ตรวจราชการและตรวจติดตามการปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
19 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมหารือการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ
ในราชการกองทัพบก อ่านต่อ >>
18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็น
เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระครูวิโรจนญาณวิสุทธิ
อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยเกษียรใหญ่ อ่านต่อ >>
18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมงาน
Welcome to เมืองสุขภาพกายใจ@ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
18 พฤศจิกายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ผ่านระบบ
การประชุมวีดีทัศน์ทางไกล อ่านต่อ >>
18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
15 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะทำงานบูรณาการการจัดทำแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก อ่านต่อ >>
15 พฤศจิกายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว "น้อมนำ คำสอนพ่อ
ต่อยอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" อ่านต่อ >>
15 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ให้การตอนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย
และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อ่านต่อ >>
14 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ร่วมงานวันสถาปนาค่ายจักรพงษ์ ครบ 100 ปี และพิธีบำเพ็ญกุศล
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองพลทหารราบที่ 2
รักษาพระองค์ ครบ 109 ปี อ่านต่อ >>
14 พฤศจิกายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาลในคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล อ่านต่อ >>
14 พฤศจิกายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในวันพระบิดา
แห่งฝนหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562 อ่านต่อ >>
12 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการ
และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ อ่านต่อ >>
12 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานประชุม "เสวนาเขย่าทัศน์เกษตรกรรมยั่งยืนปราจีนบุรี"
อ่านต่อ >>
11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
10 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
กิตติมศักดิ์ ในพิธีทำบุญทอดผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2562
อ่านต่อ >>
10 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคีโตโยต้า ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
9 พฤศจิกายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วม
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ อ่านต่อ >>
9 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมบำเพ็ญ
กุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
8 พฤศจิกายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ร่วมทำกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพน้ำ อ่านต่อ >>
8 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
7 พฤศจิกายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเ ป็นประธาน
ในพิธีเปิดการชกมวยการกุศล "ศึกรวมพลคนปราจีน" อ่านต่อ >>
7 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
7 พฤศจิกายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้แทน
และนำส่วนราชการที่เกี่ยข้องสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ อ่านต่อ >>
6 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
6 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐในจังหวัดปราจีนบุรี" อ่านต่อ >>
6 พฤศจิกายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือน ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
5 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมขับเคลื่อน
โครงการจังหวัดต้นแบบจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (ปราจีนบุรี
โมเดล) อ่านต่อ >>
5 พฤศจิกายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
5 พฤศจิกายน 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ร่วมในพิธีวันเริ่มต้นก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 อ่านต่อ >>