18 มกราคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด
การประชุมเพื่อร่วมทำประชาพิจารณ์ และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ อ่านต่อ >>
17 มกราคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์ อปพร. ดีเด่น และอปพร. ดีเด่น ประจำปี 2562
อ่านต่อ >>
17 มกราคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
17 มกราคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม
จิตอาสา โดยวิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ 2/61 รุ่น "เป็นเบ้า
เป็นแม่พิมพ์"3 อ่านต่อ >>
17 มกราคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี
วางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
อ่านต่อ >>
16 มกราคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน
ครั้งที่ 33 อ่านต่อ >>
16 มกราคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
หารือแนวทางพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
16 มกราคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด
งานวันครู ครั้งที่ 63 อ่านต่อ >>
15 มกราคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด อ่านต่อ >>
15 มกราคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดกิจกรรม
หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอประจันตคาม อ่านต่อ >>
15 มกราคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับ
นายแพทย์ พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานพิธี
เปิดการประชุมภาคีเครือข่ายผู้บริหารภาคการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
15 มกราคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะทำงาน
พิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
15 มกราคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม
สภากาแฟ ครั้งที่ 1/2562 อ่านต่อ >>
14 มกราคม2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
14 มกราคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ในพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดศรีโพธิมาลัย อ่านต่อ >>
14 มกราคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกตรวจเยี่ยม
การบริการประชาชนด้านการขนส่ง อ่านต่อ >>
13 มกราคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานกิจกรรม
วิ่ง มจพ.ปราจีนฯ ซุปเปอร์ ฮาล์ฟ มาราธอน 2562 อ่านต่อ >>
12 มกราคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงาน
วันเด็กแห่งชาติ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
11 มกราคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พบปะให้คำแนะนำ
แก่ตัวแทนนักกีฬาคนพิการจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” จังหวัดเชียงราย อ่านต่อ >>
10 มกราคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ ร่วมมอบจักรยาน อุปกรณ์การเรียน
และของขวัญ ให้กับนักเรียน จำนวน 105 คน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
ปี 2562 อ่านต่อ >>
10 มกราคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับและร่วม
ประชุมกับ นายแพทย์ มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
และคณะ อ่านต่อ >>
10 มกราคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมงานมหกรรม
แสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง อ่านต่อ >>
9 มกราคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม
จิตอาสา โดยวิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ 2/61 รุ่น "เป็นเบ้า
เป็นแม่พิมพ์" อ่านต่อ >>
9 มกราคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานกิจกรรม
รณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง"
อ่านต่อ >>
8 มกราคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด
งานถนนสายวัฒนธรรม อ่านต่อ >>
8 มกราคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมคณะทำงาน
ร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ อ่านต่อ >>
8 มกราคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาประกอบกิจการโรงมหรสพ จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
8 มกราคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะทำงาน
ปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
8 มกราคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับฟังการบรรยาย
นำเสนอเกี่ยวกับโครงการ Social Innovation อ่านต่อ >>
8 มกราคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
อ.ก.พ. จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
8 มกราคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ อ่านต่อ >>
8 มกราคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการ
คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
7 มกราคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พบปะและชื่นชมคณะครู
/ตัวแทนนักเรียน (วงโยธวาทิต โรงเรียนเทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ) ที่สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่จังหวัด อ่านต่อ >>
5 มกราคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีเปิดอาคาร
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 (แห่งใหม่) อ่านต่อ >>
4 มกราคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม
อุ่นไอรักคลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" อ่านต่อ >>
4 มกราคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกตรวจเยี่ยม
การบริการประชาชนด้านทะเบียนที่ดิน อาคารสถานที่ อ่านต่อ >>
3 มกราคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมประชุม
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง"
เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 ผ่านระบบ Video
Conference อ่านต่อ >>
3 มกราคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่
ตรวจสอบความเสียหาย และให้กำลังใจคณะครูอาจารย์ จากเหตุเพลิงไหม้
อาคารเรียนไม้ อายุประมาณ 40 ปี อ่านต่อ >>
3 มกราคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2562 อ่านต่อ >>
2 มกราคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกตรวจเยี่ยม
จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน และประเมินสภาพการจราจรบริเวณทางหลวง
หมายเลข 304 ถนนกบินทร์บุรี - ปักธงชัย (ช่วงอำเภอนาดี) อ่านต่อ >>
2 มกราคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
2 มกราคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
หารือข้อราชการ "วาระยามเช้า" เพื่อติดตามการดำเนินของหน่วยงานต่าง ๆ
และร่วมหารือถึงการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล อ่านต่อ >>
1 มกราคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกเยี่ยมให้กำลังใจ
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักทะเบียนอำเภอบ้านสร้าง อ่านต่อ >>
1 มกราคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมตรวจเยี่ยม/มอบสิ่งของให้กำลังใจ คณะอาจารย์
/นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
1 มกราคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญ
ตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 อ่านต่อ >>
31 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี
สวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2562
อ่านต่อ >>
31 ธันวาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกตรวจเยี่ยม
จุดบริการประชาชน อ่านต่อ >>
31 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยม/
มอบสิ่งของให้กำลังใจ และรับฟังปัญหา/อุปสรรค จากเจ้าหน้าที่ประจำ
จุดตรวจฯ ในพื้นที่อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี อ่านต่อ >>
30 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยม
/มอบสิ่งของให้กำลังใจ และรับฟังปัญหา/อุปสรรค จากเจ้าหน้าที่ประจำ
จุดตรวจฯ ในพื้นที่อำเภอศรีมโหสถ และอำเภอบ้านสร้าง อ่านต่อ >>
30 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2562 จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
29 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยม
/มอบสิ่งของให้กำลังใจ และรับฟังปัญหา/อุปสรรค จากเจ้าหน้าที่ และ
ประชาชน ผู้เดินทาง ณ จุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2562 อ่านต่อ >>
29 ธันวาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ. 2562 อ่านต่อ >>
29 ธันวาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี อำนวยการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนกรณีรถยนต์เฉี่ยวชนและ
เสียหลักลงข้างทาง อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี
เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลฯ อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกตรวจเยี่ยม
ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครฯ ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน
ในพื้นที่ อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอศรีมโหสถ อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอ
ศรีมหาโพธิ อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดโครงการ
อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2562 อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี
ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะและรับเรื่องร้องเรียน (สายด่วน 1584)
อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะทำงาน
จัดทำแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมประชุม
รับทราบนโยบายในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อ่านต่อ >>
26 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 จังหวัด
ปราจีนบุรี และเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
26 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2561 อ่านต่อ >>
26 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ประจำเดือน
ธันวาคม 2561 อ่านต่อ >>
26 ธันวาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์
จำหน่ายสินค้าขายส่งฯ "แม็คโคร สาขากบินทร์บุรี อ่านต่อ >>
25 ธันวาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 11 อ่านต่อ >>
25 ธันวาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกติดตาม
การเข้มงวดกวดขันพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ การตรวจสอบสภาพรถ
อุปกรณ์ความปลอดภัย อ่านต่อ >>
25 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ
พลิกฟื้นวิถีชุมชนคนบุพราหมณ์ ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
25 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวง
สักการะท้าวมหาพรหม ครบรอบ 20 ปี การประดิษฐาน และพิธีเปิดงานประชารัฐ
@เครือสหพัฒน์กบินทร์บุรีร่วมใจ อ่านต่อ >>
25 ธันวาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนธันวาคม 2561 อ่านต่อ >>
25 ธันวาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
25 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงาน
วันรำลึกพระภักดีเดชะ (ท้าวอุเทน) ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
24 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่
13/2561 อ่านต่อ >>
24 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 อ่านต่อ >>
24 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
24 ธันวาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
22 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด
กิจกรรมการกุศลปันน้ำใจให้เด็กออทิสติกปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
22 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด
การแข่งขัน "ขี่ม้า คาวบอย ปราจีนบุรี คัพ ครั้งที่ 1" ชิงถ้วยรางวัลมิราเคิลออไลท์
อ่านต่อ >>
22 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานคณะกรรมการ
ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
21 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีปิด
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีของหน่วยงานภายในโรงพยาบาล
ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
21 ธันวาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
21 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานกิจกรรม
ฝึกซ้อม/เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอุบัติภัย
จากการคมนาคมและขนส่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 อ่านต่อ >>
21 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 7/2561
อ่านต่อ >>
21 ธันวาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหอพัก ประจำปี พ.ศ. 2561 อ่านต่อ >>
21 ธันวาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
21 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีมอบทุน
การศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ >>
20 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
20 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2562 อ่านต่อ >>
20 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศฯ อ่านต่อ >>
20 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการ "สถานีศูนย์ ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี ตรวจเช็คซ่อมรถ เดินทางปลอดภัย
ปีใหม่ 2562" อ่านต่อ >>
20 ธันวาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน
ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืนฯ อ่านต่อ >>
20 ธันวาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการปัองกันและปราบปราม การตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
20 ธันวาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาดประชารัฐฯ อ่านต่อ >>
19 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
19 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม
สามัญประจำปี 2561 ของคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
19 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ
ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2562
อ่านต่อ >>
19 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด/
ลั่นฆ้องชัย ในงานวันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุน
การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา อ่านต่อ >>
19 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ร่วมประชุม
เตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล อ่านต่อ >>
19 ธันวาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
19 ธันวาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของพนักงาน
ส่วนตำบล จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>