20 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
เข้าร่วมประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ผ่านระบบ
VDO Conference อ่านต่อ >>
20 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดอบรมโครงการรณรงค์สร่างการรับรู้ มาตรการเชิงป้องกัน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
อ่านต่อ >>
20 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างบทบาทเครือข่ายคุ้มครองเด็ก
สตรี และสถาบันครอบครัวในระดับพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
20 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
20 สิงหาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการฝึกอบรม"โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการระบบ
ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562"
อ่านต่อ >>
20 สิงหาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดประชุม
ชี้แจงเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) อ่านต่อ >>
19 สิงหาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกตรวจสอบ
รถตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและ
มาตรฐานความปลอดภัย อ่านต่อ >>
19 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีมอบทุนการศึกษา ปตท. ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
18 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิด/ร่วมวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร ตามโครงการสานพลัง
ท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอน
เฉลิมพระเกียรติฯ อ่านต่อ >>
18 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับ
ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานพิธีเปิดโครงการค่ายอบรมพัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียน กศน.
ขั้นพื้นฐานสู่ภาคอาชีวศึกษาและการมีงานทำ อ่านต่อ >>
18 สิงหาคม 2562 “ระเบาะไผ่ มินิมาราธอน ชวนแม่วิ่ง” เพื่อเทิด
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง อ่านต่อ >>
17 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดสภาวะโลกร้อน
ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
16 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีแถลงข่าวงาน "มหกรรม OTOP และผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น
ภูมิปัญญาปราจีนบุรี สู่ภูมิภาคอาเซียน" อ่านต่อ >>
16 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมหารือตามโครงการบริหารจัดการน้ำตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อ่านต่อ >>
16 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด
ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
16 สิงหาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงาน
เทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
16 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการจัดทำแผนขับเคลื่อน
เกษตรอินทรีย์จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
15 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
15 สิงหาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ
และเอกชนฯ อ่านต่อ >>
15 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะทำงาน (working group) พิจารณาเส้นทาง
จักรยานในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
15 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)
ปีงบประมาณ 2562 อ่านต่อ >>
14 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
14 สิงหาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุม
ติดตามผลการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ
ระดับจังหวัด ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล อ่านต่อ >>
14 สิงหาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
14 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบโอวาท
และให้กำลังใจคณะครู/เจ้าหน้าที่/นักกีฬาเด็กเล็ก โรงเรียน
มารีวิทยาศรีมโหสถ อ่านต่อ >>
14 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะ
ข้าราชการ/ประชาชน ร่วมกิจกรรม "พักกลางวัน ไปปฏิบัติธรรม
กันเถอะ" จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
14 สิงหาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ออกสำรวจอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
สาธารณะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย อ่านต่อ >>
14 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านต่อ >>
13 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเฝ้ารับเสด็จ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร
ราชธิดา ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562
อ่านต่อ >>
13 สิงหาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
12 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธี/กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
12 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธี/กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
11 สิงหาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมงาน
“ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” อ่านต่อ >>
10 สิงหาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธี
อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อ่านต่อ >>
9 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ให้การต้อนรับ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองอธิบดีกรมการปกครอง
และคณะ อ่านต่อ >>
9 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง ตามโครงการธารน้ำใจ
ท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติฯ
อ่านต่อ >>
9 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีเปิด
ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี (หลังใหม่)
อ่านต่อ >>
9 สิงหาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
9 สิงหาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติฯ
อ่านต่อ >>
8 สิงหาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดงานวันสตรีไทย พัฒนาสตรีปราจีนบุรี และมอบประกาศ
เกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น สตรีไทยดีเด่น อ่านต่อ >>
8 สิงหาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
8 สิงหาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กร
ภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กร
ภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
7 สิงหาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เข้าพบหารือและรับมอบโล่
อำเภอต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์โดยเครือข่ายพื้นที่ระดับอำเภอ อ่านต่อ >>
7 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ร่วมประชุมชี้แจง และรับมอบนโยบาย จากผู้อำนวยการ
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะ
อ่านต่อ >>
7 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะร่วมพิธี
ทางศาสนา และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" อ่านต่อ >>
6 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
6 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 อ่านต่อ >>
6 สิงหาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด อ่านต่อ >>
6 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
6 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีมอบแว่นตาตาม "โครงการคืนความสดใสในดวงตาให้
ผู้สูงวัย" อ่านต่อ >>
6 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
5 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมและพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการส่งเสริมการมีงานทำ ให้แก่ผู้สูงอายุ อ่านต่อ >>
5 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อ่านต่อ >>
5 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อ่านต่อ >>
5 สิงหาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วม
เป็นเกียรติและรับมอบสิทธิในเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ่านต่อ >>
5 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
4 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดงาน "ปั่น Slow Life Amazing Thailand Go Local" จังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
2 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
2 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมโครงการ
"พักกลางวันไปปฏิบัติธรรมกันเถอะ" จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
2 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
2 สิงหาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกตรวจสอบ
ระบบกล้องวงจรปิดและตรวจเยี่ยมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
เวรยาม บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
2 สิงหาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะกรรมการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานประจำจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
1 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์ประธานพิธีเปิดงานวันสตรีไทย
ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
1 สิงหาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดโครงการ
คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เฉลิมพระเกียรติ
อ่านต่อ >>
31 กรกฎาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี แสดงความยินดี
และมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้ฝึกสอนและนักศึกษาผู้ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค
อ่านต่อ >>
31 กรกฎาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2562 อ่านต่อ >>
31 กรกฎาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมหารือ
กับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในข้อราชการสำคัญ
ด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
31 กรกฎาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับ
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ประธานพิธีเปิด
กิจกรรมอนุรักษ์กำแพงเมือง - คูเมือง อ่านต่อ >>
31 กรกฎาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวฯ จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
30 กรกฎาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
30 กรกฎาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอล์เลย์บอล ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
30 กรกฎาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม
2562 อ่านต่อ >>
30 กรกฎาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ
และรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 อ่านต่อ >>
30 กรกฎาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
30 กรกฎาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
30 กรกฎาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ศอ.ปส.) จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
30 กรกฎาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) จังหวัด
ปราจีนบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 อ่านต่อ >>
28 กรกฎาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
28 กรกฎาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเจริญชัยมงคลคาถาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อ่านต่อ >>
28 กรกฎาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
งานเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายอาเศียรวาทราชสดุดี และลงนาม
ถวายพระพร อ่านต่อ >>
28 กรกฎาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
26 กรกฎาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
12 สิงหาคม 2562 อ่านต่อ >>
25 กรกฎาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีสวนสนามของผู้ต้องขังตามโครงการอบรมหลักสูตรเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) อ่านต่อ >>
25 กรกฎาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์
มรดกไทย อ่านต่อ >>
24 กรกฎาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมหารือเตรียมความพร้อมในมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง อ่านต่อ >>
24 กรกฎาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (กรมชลประทาน) ติดตามการพัฒนา
แหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมงอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
24 กรกฎาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำ
จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2562 อ่านต่อ >>
24 กรกฎาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ประจำปี
พุทธศักราช 2562 อ่านต่อ >>
24 กรกฎาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดโครงการ
สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานฯ อ่านต่อ >>
24 กรกฎาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผน
การประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) ระดับ
จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านต่อ >>
24 กรกฎาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์หรือ
พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด อ่านต่อ >>
24 กรกฎาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
กิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
อ่านต่อ >>
23 กรกฎาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
23 กรกฎาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
สักขีพยานการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสมาพันธ์ SME
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกกับผู้จำหน่ายสินค้าในภูมิภาคและ
ต่างประเทศ อ่านต่อ >>
23 กรกฎาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกติดตาม
สถานการณ์น้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำเค็ม
การกักเก็บและการระบายน้ำ อ่านต่อ >>
23 กรกฎาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนการเข้าถึง
การศึกษาของเด็กด้อยโอกาสฯ อ่านต่อ >>
22 กรกฎาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ถวาย
การต้อนรับพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง และ
พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรราชวราราม วรวิหาร
อ่านต่อ >>
22 กรกฎาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดการบรรยายขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดำริฯ อ่านต่อ >>
22 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญ
อาหารสัตว์พระราชทานในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง อ่านต่อ >>
22 กรกฎาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ถวาย
การต้อนรับพระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จังหวัด
นครปฐม และพระธรรมมังคลาจารย์ วัดโสธรราชวราราม วรวิหาร
จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะ อ่านต่อ >>
21 กรกฎาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส โครงการ "ทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสร้างศูนย์บริการ
คนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขา
ภาคตะวันออก" อ่านต่อ >>