21 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาค และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ >>
21 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของ
พนักงานเทศบาล จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
21 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์
ประจำหน่วยงาน อ่านต่อ >>
21 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด
อ่านต่อ >>
20 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในกิจกรรมเฉลิมฉลองครบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ >>
20 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
ร่วมกับคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฏร
อ่านต่อ >>
19 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
กิจกรรมเจริญสมาธิวิปัสสนา เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อ่านต่อ >>
19 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิด/ร่วมปั่นจักรยานการกุศล 40.55 กิโลเมตร ตามโครงการ
คนละไม้คนละมือ อ่านต่อ >>
18 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธี
กระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล และพิธีสวนสนาม
ถวายสัตย์ปฏิญานของทหาร ตำรวจ อ่านต่อ >>
18 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2562
อ่านต่อ >>
18 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ่านต่อ >>
17 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
อ่านต่อ >>
17 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
16 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดงานวันครู (ส่วนภูมิภาค) จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
16 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับ
และเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
มหาดไทย เขต 9 และคณะ อ่านต่อ >>
16 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดการปล่อยแถว "ปฏิบัติการ 1386 ชุมชนสีขาวสร้างสุข"
อ่านต่อ >>
15 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
15 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และ
นายอำเภอศรีมโหสถ ออกติดตามการสูบน้ำดิบเข้าคลองส่งน้ำฯ
อ่านต่อ >>
15 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกเยี่ยม
ให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิตฯ อ่านต่อ >>
14 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
14 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้กำลังใจ
/โอวาทกับคณะกรรมการ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ในการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 41 อ่านต่อ >>
14 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
14 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นและนำเสนอผลจากการวิเคราะห์
ออกแบบข้อมูลฯ อ่านต่อ >>
13 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ผ่านระบบ
วีดีทัศน์ทางไกล อ่านต่อ >>
13 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วมฯ อ่านต่อ >>
12 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดกิจกรรม
วิ่งเทรล “เขาอีโต้เทรล 2020” อ่านต่อ >>
11 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563 อ่านต่อ >>
11 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวให้โอวาท
แก่เด็ก ๆ พร้อมมอบจักรยานให้แก่ผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก
ปี 2563 อ่านต่อ >>
10 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี อวยพรปีใหม่
แด่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อ่านต่อ >>
10 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้โอวาท
แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 พร้อมมอบจักรยาน และของขวัญ
เนื่องในโอกาสวันเด็ก อ่านต่อ >>
10 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
เยี่ยมให้กำลังใจพระภิกษุสงฆ์ และผู้สูงอายุ ที่เข้ารับการรักษาดวงตา
ตามโครงการ "รถคลีนิคจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" อ่านต่อ >>
9 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีพระราชทานเพลิงศพอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี และประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
9 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีฌาปนกิจศพนายพิทยา บริสุทธิ์ธรรม อ่านต่อ >>
9 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
9 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
อ่านต่อ >>
9 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้โอวาท
แก่เด็กนักเรียน พร้อมมอบจักรยานให้แก่ผู้โชคดี เนื่องในโอกาส
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 อ่านต่อ >>
8 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกติดตาม
สถานการณ์น้ำและการผลิตน้ำประปา อ่านต่อ >>
8 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
7 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2563 อ่านต่อ >>
7 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 2 อ่านต่อ >>
7 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับ
เลขาธิการสภากาชาดไทย อ่านต่อ >>
6 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 34
ประจำปี 2563 อ่านต่อ >>
5 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิด/ร่วมวิ่ง 10 กิโลเมตร ในกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อครูปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
4 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธี
เจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลฯ เนื่องในวันสถาปนากองพัน
ทหารปืนใหญ่ที่ 102 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ฯ
ครบรอบ 40 ปี อ่านต่อ >>
3 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ "ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล อ่านต่อ >>
1 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกตรวจ
เยี่ยมจุดตรวจ อำเภอกบินทร์บุรี อ่านต่อ >>
1 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
1 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง อ่านต่อ >>
31 ธันวาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส กิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล
เสริมศิริมงคลทั่วไทย” อ่านต่อ >>
31 ธันวาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีสวดมนต์ข้ามปี 2563 "เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่" อ่านต่อ >>
31 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล
เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563 อ่านต่อ >>
31 ธันวาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกตรวจ
เยี่ยมจุดตรวจจุดบริการด่านชุมชนฯ อ่านต่อ >>
31 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ อ่านต่อ >>
30 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมตรวจเยี่ยม/ให้กำลังใจ
เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ อ่านต่อ >>
29 ธันวาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกตรวจ
เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงานประจำจุดบริการและด่านชุมชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ อ่านต่อ >>
29 ธันวาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
29 ธันวาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกตรวจ
เยี่ยมการปฎิบัติงานด้านการทะเบียนและบัตรฯ อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ
อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของ อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมโครงการ
การจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนน อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยม
และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน
อำเภอบ้านสร้าง อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยม
และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจหลัก อำเภอ
บ้านสร้าง อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยม
และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจหลัก อำเภอ
กบินทร์บุรี อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563 อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2563 อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชนผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยม
และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจหลัก
ในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. 2563 อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยม
และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจหลัก อำเภอ
กบินทร์บุรี อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยม
และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจหลัก อำเภอเมือง
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็ก เพื่อเข้ารับประกาศ
เกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกตรวจเยี่ยม
การบูรณาการกำลังตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง สาธารณสุขฯ
อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกตรวจเยี่ยม
การปฎิบัติงานของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ อ่านต่อ >>
26 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในวันรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และวันป้องกัน
อุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 อ่านต่อ >>
26 ธันวาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
26 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
26 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและ
นายอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม 2562 อ่านต่อ >>
25 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 อ่านต่อ >>
25 ธันวาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองคุณสมบัติของเกษตรกร
ระดับจังหวัด อ่านต่อ >>
25 ธันวาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน อ่านต่อ >>
25 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ อ่านต่อ >>
25 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและ
ประชาพิจารณ์แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 อ่านต่อ >>
25 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกบินทร์บุรี ร่วมรับมอบเงินรายได้จาก
งานวิ่งการกุศล อ่านต่อ >>
24 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และอำนวย
ความสะดวกด้านการจราจร ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้น
ปีใหม่ ประจำปี 2563 อ่านต่อ >>
24 ธันวาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
24 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
24 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ร่วมประชุมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่
ปี 2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล อ่านต่อ >>
24 ธันวาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
24 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ >>
24 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต 3 อ่านต่อ >>
24 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อ่านต่อ >>
23 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ
อ่านต่อ >>
23 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดการประชุมเพื่อทบทวนและกลั่นกรองแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 (2562 - 2565) ฉบับทบทวนฯ อ่านต่อ >>