26 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมตรวจสถานการณ์น้ำ ภายหลัง
กรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ อ่านต่อ >>
26 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้าง
อาชญากรรม ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง อ่านต่อ >>
26 ตุลาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการชั้นสูงจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
26 ตุลาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
26 ตุลาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
อ่านต่อ >>
26 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับและประชุมกับประธาน
กรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ และคณะ อ่านต่อ >>
26 ตุลาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีการเปิดการตรวจเยี่ยม
และตรวจติดตามการดำเนินโครงการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา อ่านต่อ >>
25 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
และคณะ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัย
ในเขตอำเภอกบินทร์บุรี อ่านต่อ >>
25 ตุลาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
และนายอำเภอกบินทร์บุรี ออกตรวจติดตาม
การระบายน้ำด้วยเครื่องผลักดันน้ำประสิทธิภาพสูง
อ่านต่อ >>
23 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสวดพระพุทธมนต์
และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม
2563 อ่านต่อ >>
23 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ได้ร่วมตรวจสถานการณ์​น้ำท่วม มอบถุง
ยังชีพ น้ำดื่ม ยารักษาโรค และช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย อ่านต่อ >>
23 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีและกิจกรรม​น้อมรำลึก เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 อ่านต่อ >>
22 ตุลาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านต่อ >>
22 ตุลาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมประชุม VCS เรื่องการบริหารพื้นที่กักกัน
อ่านต่อ >>
22 ตุลาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
22 ตุลาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนจากภาวะน้ำท่วมในพื้นที่
เศรษฐกิจ อ่านต่อ >>
22 ตุลาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง อ่านต่อ >>
22 ตุลาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกเร่งรัดติดตามการผันน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำและพื้นที่
แก้มลิง อ่านต่อ >>
21 ตุลาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเนื่องใน
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” อ่านต่อ >>
21 ตุลาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ให้การต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน
และคณะฯ อ่านต่อ >>
20 ตุลาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานมอบเกียรติบัตร "บุคคลต้นแบบเลิกเหล้า
ครบพรรษา สัญญาคนกล้าปราจีนบุรี" ประจำปี 2563
อ่านต่อ >>
20 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ รับมอบน้ำดื่มจากธนาคารออมสิน และ
ร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมมอบ
ถุงยังชีพ และน้ำดื่มให้แก่ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากน้ำท่วม อ่านต่อ >>
20 ตุลาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดมาตรการเปิด-ปิด
ประตูระบายน้ำในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว อ่านต่อ >>
20 ตุลาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อ่านต่อ >>
19 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมกับ
คณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน อ่านต่อ >>
19 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
และคณะ พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ร่วมรับมอบกล้องถ่ายภาพความร้อน จากบริษัท ปตท.
จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ >>
18 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมตรวจสถานการณ์น้ำท่วม ให้กำลังใจ
และมอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย อ่านต่อ >>
18 ตุลาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกเยี่ยมราษฎรและติดตามการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำล้นตลิ่ง
อ่านต่อ >>
18 ตุลาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่สมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน ในการปฏิบัติภารกิจดูแลรักษาความปลอดภัย
ของสถานที่ราชการและสถานที่สำคัญในช่วงวันหยุด
อ่านต่อ >>
16 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านต่อ >>
16 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน"
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
อ่านต่อ >>
15 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง และ
อำเภอศรีมโหสถ อ่านต่อ >>
15 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมตรวจพื้นที่ชุมชนตลาดเก่ากบินทร์
เพื่อหาแนวทางป้องกัน และให้ความช่วยเหลือหาก
เกิดอุทกภัย อ่านต่อ >>
14 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ และ
อำเภอประจันตคาม อ่านต่อ >>
14 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อ่านต่อ >>
13 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช​มหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม อ่านต่อ >>
13 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่า
สนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับ
พระสงฆ์ไทย อ่านต่อ >>
13 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม อ่านต่อ >>
12 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
ในการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ >>
12 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมตรวจสถานการณ์น้ำ เพื่อวางแผน
รับมือหากเกิดอุทกภัย อ่านต่อ >>
11 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
และคณะ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำปี 2563 อ่านต่อ >>
8 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังชัน
อ่านต่อ >>
7 ตุลาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกเยี่ยมเกษตรกรและติดตามการดำเนินโครงการ
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ อ่านต่อ >>
6 ตุลาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีฯ อ่านต่อ >>
6 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบ
ถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
5 ตุลาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกติดตามสถานการณ์น้ำ การกักเก็บและ
การบริหารจัดการน้ำ อ่านต่อ >>
30 กันยายน 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
อ่านต่อ >>
29 กันยายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ใน "มหกรรมรวมพลังคนดีแก่งแผ่นดิน" ประจำปี 2563 จังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
29 กันยายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดี แต่ด้อยโอกาส
ในพื้นที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 1
ประจำปี 2563 อ่านต่อ >>
29 กันยายน 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่าง จังหวัด
ปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 อ่านต่อ >>
29 กันยายน 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิ
คุณพุ่ม อ่านต่อ >>
28 กันยายน 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีมอบวุฒิบัตร และงานปัจฉิมนิเทศให้กับผู้รับการฝึกอบรมโครงการ
เพิ่มทักษะด้านอาชีพ อ่านต่อ >>
28 กันยายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
28 กันยายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 2 อ่านต่อ >>
28 กันยายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิด (Kick Off)​ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ อ่านต่อ >>