24 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
24 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
24 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกติดตาม
สถานการณ์ไฟป่า อ่านต่อ >>
24 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านต่อ >>
24 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกติดตาม
ความพร้อมและการเข้าสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของสถานีรถไฟ
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
23 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยว Sport Tourism "ปั่นปันรัก
พักเมทองรอง" สนามที่ 10 อ่านต่อ >>
21 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี 2563 อ่านต่อ >>
20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดงาน "เที่ยวงานวิถีชุมชน ชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ทองคำ น้อมนำ
สักการะพระแก้วนิลกาฬ ทานตะวันบาน@บ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี"
อ่านต่อ >>
20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับคณะ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง
รุ่นที่ 11 อ่านต่อ >>
20 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม
แก่เกษตรกรและผู้ยากจน จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 อ่านต่อ >>
19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อ่านต่อ >>
18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับ
คณะสมาพันธ์ SMES ไทย ในโครงการสัญจรสมาพันธ์ SMEs ไทย
ภาคตะวันออก อ่านต่อ >>
18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับ
อธิบดีกรมปศุสัตว์ /ประธานในพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ
อ่านต่อ >>
18 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ
คณะสมาพันธ์ SME อ่านต่อ >>
18 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562 - 2564 อ่านต่อ >>
17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
17 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านต่อ >>
15 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดงาน "อาชีวะสัมพันธ์ 63" ครั้งที่ 27 อ่านต่อ >>
15 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย
นายอำเภอกบินทร์บุรี ตรวจพื้นที่และความเรียบร้อย เพื่อเตรียม
การรับเสด็จ 908 อ่านต่อ >>
15 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิด/ร่วมวิ่ง 9.4 กิโลเมตร ในงานเดิน-วิ่ง จักรยานการกุศล
"107 ปี รวมพล คนรัก ป.ร.อ." ครั้งที่ 11 อ่านต่อ >>
14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดงานเทศกาลอาหารเพื่อสุขภาพ อ่านต่อ >>
14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่
ตรวจสอบพื้นที่ป่าเสียหาย อ่านต่อ >>
14 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 อ่านต่อ >>
14 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกเยี่ยม
การบริการจดทะเบียนสมรส เนื่องในวันแห่งความรัก อ่านต่อ >>
13 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออก
ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ่านต่อ >>
13 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
13 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 อ่านต่อ >>
13 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองการขออนุญาตสร้างสิ่ง
ล่วงล้ำลำน้ำ จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
13 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดงานวันนัดพบแรงงานใหญ่ อ่านต่อ >>
12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมตรวจวัดสิ่งแวดล้อมฯ อ่านต่อ >>
12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีทำบุญสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และพิธีเปิด
งานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประ‹จำปี 2563 อ่านต่อ >>
12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
12 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ อ่านต่อ >>
11 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วม
ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ อ่านต่อ >>
10 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีสวนสนามของกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี อ่านต่อ >>
9 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระมงคลมุนีฯ
อ่านต่อ >>
8 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส ในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2563
อ่านต่อ >>
7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานประเพณีนมัสการปิดทองหลวงพ่อคุ้ม วัดบางแตน
ประจำปี 2563 อ่านต่อ >>
7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาสในงานเทศน์มหาชาติประยุกต์ อ่านต่อ >>
7 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
7 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกตรวจสอบ
สถานที่จำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อ่านต่อ >>
7 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกตรวจ
ประเมินตลาดเทศบาล ตามโครงการ “ตลาดเทศบาลทั่วไทย
สะอาดถูกหลักอนามัย ถูกใจประชาชน” อ่านต่อ >>
6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ประจำจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่นจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563 อ่านต่อ >>
5 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
4 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 อ่านต่อ >>
4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
4 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็น
สักขีพยานและให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรดีเด่น กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2563
อ่านต่อ >>
4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ร่วมกิจกรรมพ่นหมอกน้ำ ล้างถนน รวมทั้งตรวจจับรถควันดำ
เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ อ่านต่อ >>
4 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่านต่อ >>
4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการสาธยายพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นกิจกรรมในเทศกาล
มาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 34 อ่านต่อ >>
4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2563 อ่านต่อ >>
3 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลฯ อ่านต่อ >>
3 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
3 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธี
วางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันทหารผ่านศึก อ่านต่อ >>
1 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมถวาย
กำลังใจ และถวายชุดเดินธุดงค์ในกิจกรรมเดินธุดงค์และ
ปฏิบัติธรรมฯ อ่านต่อ >>
1 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเกียรติ/
แสดงความยินดี ในพิธีเปิดป้ายสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขา 304
IP7 อ่านต่อ >>
31 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่
บัญชาการเหตุการณ์เพลิงไหม้บ่อขยะเฟส 2 ของเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
31 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดกิจกรรม
สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนยุติธรรม
อุปถัมภ์ อ่านต่อ >>
30 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
30 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนมกราคม
2563 อ่านต่อ >>
30 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และนายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2563 อ่านต่อ >>
28 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ อ่านต่อ >>
28 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธี
ตัดหวายลูกนิมิตและผูกพัทธสีมา พระอุโบสถวัดป่าญาณวิสุทธาวาส
อ่านต่อ >>
28 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำ
อาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563 อ่านต่อ >>
28 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านต่อ >>
28 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจพื้นที่
และดูแลความเรียบร้อย อาคาร สถานที่ ห้องประชุมฯ ห้องทรงงาน
าง ๆ ในการรับเสด็จฯ 908 อ่านต่อ >>
27 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดงานบุญคูณลาน-ข้าวใหม่ปลามัน ตำบลเขาไม้แก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านต่อ >>
27 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
27 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
27 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
27 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจพื้นที่
ในการรับเสด็จฯ 908 อ่านต่อ >>
27 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกติดตาม
การเข้มงวดแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองจากอุตสาหกรรม อ่านต่อ >>
27 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
27 มกราคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดโครงการจัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
26 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส ในพิธีตัดหวายลูกนิมิต และผูกพัทธสีมาอุโบสถ
วัดป่าหนองใหญ่ อ่านต่อ >>