7 สิงหาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ​
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านต่อ >>
7 สิงหาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
6 สิงหาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 จังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
6 สิงหาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ร่วมต้อนรับและร่มประชุมกับพล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร และ
คณะสมาชิกวุฒิสภา อ่านต่อ >>
6 สิงหาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการประจำจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
6 สิงหาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ ตามโครงการ
เสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
6 สิงหาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมแสดง
ความยินดีและเป็นประธานพิธีบวงสรวง เจิมไม้มงคล การดำเนินการ
ประกอบพิธีกดเสาเข็ม (ลงเสาเอก) อาคารการผลิตหลังใหม่
ของ เวสเทิร์น ดิจิตอล สาขาปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
5 สิงหาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมหารือการแก้ไขปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
5 สิงหาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรการดำเนินงานกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศฯ อ่านต่อ >>
5 สิงหาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมยุติธรรมก้าวหน้า ประชามีส่วนร่วม
ภายใต้โครงการ "ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2562" อ่านต่อ >>
5 สิงหาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน อ่านต่อ >>
4 สิงหาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดงานวันสตรีไทย พัฒนาปราจีนบุรี ประจำปี 2563 อ่านต่อ >>
4 สิงหาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
และดินถล่ม อ่านต่อ >>
4 สิงหาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ การป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์และอาชญากรรมรูปแบบใหม่ อ่านต่อ >>
4 สิงหาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมเตรียมความพร้อมการขี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ >>
4 สิงหาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะทำงานรวบรวมและจัดทำข้อมูล เพื่อประกอบ
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
3 สิงหาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ให้การต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และ
นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 อ่านต่อ >>
3 สิงหาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
3 สิงหาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน ขั้นพื้นฐาน จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
3 สิงหาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในกิจกรรมลงแขกดำนาแปลงนาสาธิต "ข้าวนาดี" ภายใต้แนวคิด
"น้ำนำพา นาข้าวดี นาดีสมชื่อ" อ่านต่อ >>
2 สิงหาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดกิจกรรม
ปราจีนรักษ์จักรยาน ประจันตคามออนทัวร์ฯ อ่านต่อ >>
1 สิงหาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดการอบรมครูปฐมวัยในการส่งเสริมและพัฒนาครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อ่านต่อ >>
31 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดงานวันส้มโอหวาน
งานของดีศรึมหาโพธิ อ่านต่อ >>
31 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
31 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
31 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
31 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP อ่านต่อ >>
31 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
31 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะอนุกรรมการ อ.ก.พ.จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
31 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
31 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด อ่านต่อ >>
31 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
30 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
30 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อม
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี รับมอบเงิน
จากประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 3 อ่านต่อ >>
30 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและยกระดับ
คุณภาพชีวิตแบบบูรณาการฯ อ่านต่อ >>
30 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
30 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
30 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
30 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม
2563 อ่านต่อ >>
30 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ
และหัวหน้ารัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน
กรกฎาคม 2563 อ่านต่อ >>
29 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ.) ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
29 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
29 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
29 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
29 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและสมุนไพร อ่านต่อ >>
29 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะทำงานกำกับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
ปี 2561 (ระยะที่ 2) ระดับจังหวัด อ่านต่อ >>
29 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีถวายไม้ค้ำต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ อ่านต่อ >>
28 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคลฯ อ่านต่อ >>
28 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ​พระ​บาท​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว
เนื่อง​ในวันเฉลิม​พระ​ชนมพรรษา​ 28 กรกฎาคม 2563 อ่านต่อ >>
24 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีถวายพระพุทธ​ธรรมจักร อ่านต่อ >>
24 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
23 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล อ่านต่อ >>
23 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ อ่านต่อ >>
23 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์และพระพุทธรูปสำคัญของ
จังหวัด เฉลิมพระเกียรติฯ อ่านต่อ >>
22 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด
อ่านต่อ >>
22 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรีหลังใหม่
อ่านต่อ >>
22 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้แทน
ต้อนรับรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติ ที่ 3 กองอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ อ่านต่อ >>
21 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง อ่านต่อ >>
21 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
20 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ​พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ่านต่อ >>
20 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในภาวะฉุกเฉินกรณี
โรคติดเชื้อไวรัสโค​โร​นา​ 2019​ อ่านต่อ >>
20 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ตะวันออก 2 อ่านต่อ >>
18 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับ/ร่วมประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและ
การออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร อ่านต่อ >>
17 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดการประกวดมิสแกรนด์ สองสาวงามสองจังหวัด 2020
อ่านต่อ >>
17 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ปิดการฝึกอรมและมอบประกาศนียบัตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ >>
17 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วม
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี
พ.ศ. 2563 อ่านต่อ >>
17 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขยายผลยึดทรัพย์สิน ตัดวงจร
ยาเสพติด ผ่านระบบ VCS จากทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ >>
17 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลทุนหมุนเวียน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ่านต่อ >>
17 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ >>
17 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการจัดทำประชามติ อ่านต่อ >>
16 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พบผู้แทน
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย และศูนย์อนามัยที่ 6 อ่านต่อ >>
16 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
16 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ่านต่อ >>
16 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดการสัมมนาโครงการส่งเสริมการผลิตที่ลดอัตราการเกิด
ก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านต่อ >>
15 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
15 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
15 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมบันทึก
สัมภาษณ์/ถ่ายทำรายการสถานีปลอดภัย ช่อง 7HD (ถนนปลอดภัย
ต้นแบบหรือพื้นที่จุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) อ่านต่อ >>
14 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
13 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านต่อ >>
13 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะทำงานแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำฯ
อ่านต่อ >>
13 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานรวบรวมและจัดทำข้อมูล
เพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่
อ่านต่อ >>
13 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
หารือข้อราชการร่วมกับหัวหน้าคณะตรวจราชการและประเมินผล
การปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
12 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ร่วมต้อนรับประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ และคณะ อ่านต่อ >>
10 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด
และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
10 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาย่านการค้า ตลาดชุมชน" เนื่องใน
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ่านต่อ >>
9 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาในโครงการบูรณาการการเรียนรู้
กับการทำงาน อ่านต่อ >>
9 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคง
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
8 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 อ่านต่อ >>
8 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้าน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563 อ่านต่อ >>