20 ตุลาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ จังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
19 ตุลาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็น​ประธาน​การประชุม​คณะกรรมการ​โรคติดต่อ
จังหวัด​ ใน​ภาวะ​ฉุกเฉิน​กรณี​โรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​
โค​โร​นา​ 2019 อ่านต่อ >>
19 ตุลาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากร
น้ำ จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
19 ตุลาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรอง
การขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
18 ตุลาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน​ผู้เสียหาย​และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัด​ปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
18 ตุลาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัด
ปราจีนบุรี​ 2 อ่านต่อ >>
18 ตุลาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน ระดับสถานศึกษา อ่านต่อ >>
17 ตุลาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ร่วมกับรัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​
กระทรวง​ศึกษาธิการ​ และคณะ ในการเยี่ยมให้กำลังใจ
และมอบถุงยังชีพกับประชาชนผู้เดือดร้อนจากอุทกภัย
น้ำท่วม อ่านต่อ >>
15 ตุลาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกตรวจเยี่ยมศูนยพักคอยในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี
อ่านต่อ >>
15 ตุลาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยฝนตกหนัก
ต่อเนื่อง ในพื้นที่อำเภอประจันตคาม อ่านต่อ >>
15 ตุลาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยฝนตกหนัก
ต่อเนื่อง ในพื้นที่อำเภอเมือง​ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
15 ตุลาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย
ประจำจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
14 ตุลาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมชี้แจงกาาดำเนินโครงการ
Factory Sandbox และการทำ Bubble and Seal
อ่านต่อ >>
14 ตุลาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
การดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE
อ่านต่อ >>
14 ตุลาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการในเชิงป้องกันหรือยับยั้ง
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ อ่านต่อ >>
14 ตุลาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิ​ธีมอบ​เกียรติ​บัตร​และใบรับรอง
อ่านต่อ >>
14 ตุลาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ รับมอบวัคซีน Sinopharm จากผู้แทน
กลุ่มบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม
จำกัด อ่านต่อ >>
13 ตุลาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ เยี่ยมให้กำลังใจในการฉีดวัคซีน
COVID-19 ในท้องที่อำเภอศรีมหาโพธิ
อ่านต่อ >>
13 ตุลาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อ่านต่อ >>
12 ตุลาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
12 ตุลาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อ่านต่อ >>
11 ตุลาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
11 ตุลาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับนักเรียนนักศึกษา กับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ >>
11 ตุลาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัด
และคณะกรรมการ​ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะ
ด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน อ่านต่อ >>
11 ตุลาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ่านต่อ >>
11 ตุลาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
และนายอำเภอศรีมโหสถ ออกตรวจเยี่ยมและ
สังเกตการณ์การรับสมัครรับเลือกตั้งนายก/สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล อ่านต่อ >>
10 ตุลาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นผู้แทนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ร่วมพิธี
รับมอบผ้าไตรพระราชทานและย่ามที่ระลึกฯ
อ่านต่อ >>
8 ตุลาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ​ มอบชุด PPE ให้แก่ผู้แทนนายอำเภอ
ทั้ง 7 อำเภอ อ่านต่อ >>
8 ตุลาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
8 ตุลาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เปิดกิจกรรมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองยาง
(ลำพญาธาร) อ่านต่อ >>
7 ตุลาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ต้อนรับรัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง
ศึกษาธิการ​ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
การฉีดวัคซีนแก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองฯ
อ่านต่อ >>
6 ตุลาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดพิธี
ทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง
สำหรับพระสงฆ์ไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อ่านต่อ >>
6 ตุลาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนให้นักเรียน กับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ >>
6 ตุลาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมหารือการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ อ่านต่อ >>
6 ตุลาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและ
ชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อ่านต่อ >>
5 ตุลาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ตรวจเยี่ยมศูนยพักคอยและโรงพยาบาล ในพื้นที่
อำเภอกบินทร์บุรีและอำเภอนาดี อ่านต่อ >>
5 ตุลาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกเยี่ยมให้กำลังใจการบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่านต่อ >>
4 ตุลาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ
อ่านต่อ >>
4 ตุลาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ
ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เชื่อมโยงตลาด
ระดับจังหวัด อ่านต่อ >>
4 ตุลาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมฯ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน อ่านต่อ >>
4 ตุลาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำปราจีนบุรี และ
เตรียมการฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ่านต่อ >>
3 ตุลาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี
อ่านต่อ >>
1 ตุลาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
รับมอบน้ำดื่มจากจำนวน 100 แพ็ค จากผู้จัดการ
ธนาคารออมสิน สาขาปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
1 ตุลาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน อ่านต่อ >>
1 ตุลาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำของแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณ
ท่าน้ำวัดแก้วพิจิตร และตรวจความพร้อม
ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อ่านต่อ >>
30 กันยายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด ในภาวะฉุกเฉิน อ่านต่อ >>
30 กันยายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ตรวจการเตรียมความพร้อมในการอุดท่อ
ระบายน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัยในเขตตัวเมือง
อ่านต่อ >>
29 กันยายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
29 กันยายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ตรวจสถานการณ์น้ำแม่น้ำปราจีนบุรี
บริเวณริมทางหลวงหมาย 3069 หน้าโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร อ่านต่อ >>
29 กันยายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
29 กันยายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
ผ่านระบบออนไลน์ อ่านต่อ >>
29 กันยายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็น​ประธาน​ในพิธีและอันเชิญโล่รางวัลพระราชทานฯ
ให้แก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อ่านต่อ >>
29 กันยายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
28 กันยายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการ​ที่สำคัญ
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล อ่านต่อ >>
28 กันยายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
28 กันยายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการขับเคลื่อน
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน ภาคตะวันออก ผ่านระบบ
ออนไลน์ อ่านต่อ >>
28 กันยายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ​สังกัด
กระทรวง​มหาดไทย​ และนายอำเภอ ประจำเดือน
กันยายน 2564 อ่านต่อ >>
28 กันยายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็น​ประธาน​ในกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลง
ชาติไทย เนื่องในวันพระราชทาน​ธงชาติ​ไทย​
28 กันยายน อ่านต่อ >>
27 กันยายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การรับน้ำเข้าพื้นที่
ทุ่งบางพลวง อ่านต่อ >>
27 กันยายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตร
ของแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี ผ่านระบบออนไลน์
อ่านต่อ >>
27 กันยายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกติดตามสถานการณ์น้ำแควพระปรงและ
แควพระสทึง อ่านต่อ >>
27 กันยายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วย
ราคาสินค้าและบริการจังหวัดปราจีนบุรี ผ่านระบบ
ออนไลน์ อ่านต่อ >>
27 กันยายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกเยี่ยมการฉีดวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม จาก
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 อ่านต่อ >>
24 กันยายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทาง
การแพทย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ในการฉีดวัคซีน
เนื่องในวันมหิดล ณ ตลาดประชารัฐ อ่านต่อ >>
24 กันยายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทาง
การแพทย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ในการฉีดวัคซีน
เนื่องในวันมหิดล ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
อ่านต่อ >>
23 กันยายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุม
การขนส่งทางบกประจำจังหวัดปราจีนบุรี​ อ่านต่อ >>
23 กันยายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อ่านต่อ >>
23 กันยายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
23 กันยายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิ
อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)​ ยามยาก สภากาชาดไทย
อ่านต่อ >>
23 กันยายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหา
เกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับ
จังหวัด ผ่านระบบออนไลน์
อ่านต่อ >>
23 กันยายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าพบเพื่อ
หารือข้อราชการ อ่านต่อ >>
22 กันยายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
ผ่านระบบ Zoom Meeting อ่านต่อ >>
22 กันยายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคา
ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
22 กันยายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารห้วยโสมง และอาคาร
ดอกปีบ และเยี่ยมชมนิทรรศการ​เฉลิมพระเกียรติ
อ่านต่อ >>
22 กันยายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี ผ่านระบบออนไลน์ อ่านต่อ >>
22 กันยายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐ
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
22 กันยายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับ
สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัล อ่านต่อ >>
21 กันยายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการ Smart Safety
Zone 4.0” รูปแบบ Virtual Event ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ >>
21 กันยายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
21 กันยายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่และกำหนดบริเวณ
ที่สามารถขออนุญาตดูดทราย จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
21 กันยายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการ​ติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง
อ่านต่อ >>
21 กันยายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ​อำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด อ่านต่อ >>
21 กันยายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมเยี่ยมชมการออกร้านค้าธงฟ้าซึ่ง
จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก ตามโครงการ
พาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 อ่านต่อ >>
20 กันยายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของนายอำเภอ
อ่านต่อ >>
20 กันยายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี​ อ่านต่อ >>
20 กันยายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ประชุมหาแนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาล
สนามในโรงงาน อ่านต่อ >>
20 กันยายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร
ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ฉีดวัคซีน
อ่านต่อ >>
20 กันยายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร
ทางการศึกษา อ่านต่อ >>
20 กันยายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำรายภาคในพื้นที่ภาคตะวันออก ผ่านระบบประชุม
ทางไกล อ่านต่อ >>
19 กันยายน 2564 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและบุคลากร
ทางการศึกษา อ่านต่อ >>
19 กันยายน 2564 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 อ่านต่อ >>
19 กันยายน 2564 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์
และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน อ่านต่อ >>
19 กันยายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในการออกตรวจเยี่ยมการสอบเทียบและการฉีดวัคซีน
อ่านต่อ >>