21 มกราาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
และคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการให้บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบ Walk-in
อ่านต่อ >>
21 มกราาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
และคณะ ร่วมมอบสิ่งของและเครื่องอุปโภคให้แก่
ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุ คามิลเลียน
โซเซียลเซนเตอร์ ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
21 มกราาคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
20 มกราาคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยบริการชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ (ภาคประชาชน)
อ่านต่อ >>
20 มกราาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
20 มกราาคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ​จังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
20 มกราาคม 2565 ประธานกรรมการมูลนิธิมิราเคิล
ออฟไลฟ์ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ “หนึ่งใจ ช่วยเกษตรกร”
ประจำจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
19 มกราาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
และคณะ ร่วมในพิธีมอบบ้านตามโครงการ "วันกาชาด
บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ซ่อมแซมบ้าน
ให้ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2564" อ่านต่อ >>
18 มกราาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
​และคณะ ร่วมมอบ "ถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญา
เยาวชน" โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน
เขียนภาษาไทย สภากาชาดไทย อ่านต่อ >>
18 มกราาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด​
ปราจีนบุรี และคณะ ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช อ่านต่อ >>
17 มกราาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็น​ประธาน​การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
​ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
17 มกราาคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจและพิจารณา
ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ อ่านต่อ >>
17 มกราาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
​และคณะ ร่วมมอบ "ถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญา
เยาวชน" โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน
เขียนภาษาไทย สภากาชาดไทย อ่านต่อ >>
17 มกราาคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนงาน
การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
17 มกราาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด​
​ปราจีนบุรี และคณะ ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหง
มหาราช อ่านต่อ >>
16 มกราาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
14 มกราาคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานและให้กำลังใจแก่
ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดิน
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
14 มกราาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์
อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนฯ อ่านต่อ >>
14 มกราาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
มอบนมยูเอชที ให้แก่ผู้แทนนายอำเภอศรีมโหสถ
สำหรับนำไปมอบให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ป่วยติดเตียงฯ อ่านต่อ >>
14 มกราาคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมการประชุมชี้แจง 9 มาตรการรองรับสถานการณ์
ขาดเเคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/2565 อ่านต่อ >>
13 มกราาคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน
ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 อ่านต่อ >>
13 มกราาคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
13 มกราาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
และคณะ ร่วมในพิธีมอบบ้านตามโครงการ "วันกาชาด
บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ซ่อมแซมบ้านให้
ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2564" อ่านต่อ >>
13 มกราาคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบวงสรวง
เครื่องเกียรติยศประกอบศพ ประจำปี พ.ศ. 2565
อ่านต่อ >>
12 มกราาคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์
ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ่านต่อ >>
12 มกราาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกวัดที่จะ
ดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมและความเป็นไทย อ่านต่อ >>
12 มกราาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระดับจังหวัด
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
11 มกราาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการจัดงาน
โครงการเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 36
อ่านต่อ >>
11 มกราาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
มอบนมยูเอชทีและขนม สำหรับนำไปมอบให้แก่
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส อ่านต่อ >>
11 มกราาคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมเพื่อเสนอชื่อประธาน รองประธาน
และคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าปราจีนบุรี 3 อ่านต่อ >>
11 มกราาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/
ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 อ่านต่อ >>
10 มกราาคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการ”มหาดไทย
สูบส่งน้ำ ส่งสุข คลายทุกข์ คลายแล้ง” ณ บริเวณ
วัดธรรมโพธิ์ศรี (หาดยาง) อ่านต่อ >>
10 มกราาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม
อ่านต่อ >>
7 มกราาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี ในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้บริการประชาชน อ่านต่อ >>
7 มกราาคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หลังเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2565
พื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี อ่านต่อ >>
7 มกราาคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หลังเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2565
พื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ อ่านต่อ >>
6 มกราาคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติตาม
มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom อ่านต่อ >>
6 มกราาคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน
ประจำจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
5 มกราาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหา
รายได้ ในวันงานรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
5 มกราาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล
และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ่านต่อ >>
5 มกราาคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. 2565 อ่านต่อ >>
4 มกราาคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
2 มกราาคม 2565 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ. 2565 อ่านต่อ >>
2 มกราาคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
31 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริม
สิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า วิถีใหม่ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ >>
31 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
จุดตรวจหลักและจุดบริการ อ่านต่อ >>
30 ธันวาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก/จุดอำนวยความสะดวก
การจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 อ่านต่อ >>
30 ธันวาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก/จุดอำนวยความสะดวก
การจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 อ่านต่อ >>
30 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 และคณะ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักและจุดบริการ
ตามโครงการ "ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565" อ่านต่อ >>
30 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมป้องกันและรักษาความสงบ
เรียบร้อยในพื้นที่ อ่านต่อ >>
30 ธันวาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วย
ช่วยประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 อ่านต่อ >>
30 ธันวาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
30 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่ม
ดอกไม้สด เนื่องใน "วันดินโลก" ประจำปี 2564
อ่านต่อ >>
29 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
และคณะ ร่วมในพิธีมอบบ้านตามโครงการ "วันกาชาด
บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ซ่อมแซมบ้านให้
ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2564" อ่านต่อ >>
29 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
และคณะ ร่วมในพิธีมอบบ้านตามโครงการ "วันกาชาด
บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ซ่อมแซมบ้านให้
ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2564" อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
นำคณะนักเรียนทุนฯและครูเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” เนื่องในวันสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2564 อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2564 อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัดปราจีนบุรี ผ่านระบบ Cisco Webex
Meetings อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมสามัญประจำปี 2564 อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดในภาวะฉุกเฉิน อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีเชิญผ้าห่มกันหนาว ชุดยาและ
เวชภัณฑ์พระราชทาน และมอบฯ แก่ราษฎร
ผู้ประสบภัยหนาว อ่านต่อ >>
27 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะ เยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบ Walk-in
อ่านต่อ >>
26 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47
"มกรเกมส์" อ่านต่อ >>
25 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่และนักกีฬา ประจำศูนย์
รับรายงานตัว ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
24 ธันวาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะทำงานคัดกรองโครงการพัฒนา
และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากปี พ.ศ. 2565 จังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
24 ธันวาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
24 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
24 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 อ่านต่อ >>
24 ธันวาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
24 ธันวาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากฯ
อ่านต่อ >>
24 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมประชาสัมพันธ์การเติมน้ำใต้ดิน
ของชุมชนต้นแบบ อ่านต่อ >>
23 ธันวาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
23 ธันวาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
ระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
23 ธันวาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
23 ธันวาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรอง
การขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
23 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นหัวหน้าทีมนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER
ONE จังหวัดปราจีนบุรี ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก
TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 อ่านต่อ >>
22 ธันวาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำ
คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2565
อ่านต่อ >>
22 ธันวาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ >>
22 ธันวาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการออก
พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนและมอบอุปกรณ์การศึกษา
อุปกรณ์กีฬา ชุดยาสามัญประจำบ้าน และ
เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชน อ่านต่อ >>
21 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษา
ความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
21 ธันวาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
21 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
21 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 1
ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมมณฑลทหารบกที่ 12
ค่ายจักรพงษ์ อ่านต่อ >>
21 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็น​ประธาน​การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
21 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็น​ประธาน​การประชุมหัวหน้า​ส่วน​ราชการ​สังกัด
กระทรวง​มหาดไทย​ และนายอำเภอ ประจำเดือน
ธันวาคม 2564 อ่านต่อ >>