การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัดปราจีนบุรี

O1 โครงสร้าง
| โครงสร้างการบริหารงาน |
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
| คณะผู้บริหาร |
O3 อำนาจหน้าที่
| อำนาจหน้าที่ของจังหวัด |
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
| แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี |
O5 ข้อมูลการติดต่อ
| ที่อยู่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมแผนที่ |
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
| กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
| ข่าวประชาสัมพันธ/ประกาศ |
ข่าวกิจกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เฟสบุ้คจังหวัดปราจีนบุรี
O8 Q&A
| ถาม - ตอบ สนทนา จังหวัดปราจีนบุรี |
O9 Social Network
| Social Network |
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
| แผนปฏิบัติราชการประจำปี |
| แผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |

| แผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |
| แผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
| แผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 |
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
บันทึกการประชุมติดตามฯ
|ระเบียบวาระการประชุมติดตามฯ
รายงานการประชุม 30 พ.ค. 62
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
บัญชีเบิกเงิน+ผลการดำเนินงาน ปี 61
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
| คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานจังหวัดปราจีนบุรี |
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

| คู่มือการให้บริการประชาชนของหน่วยงานจังหวัดปราจีนบุรี |

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
| สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 |
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
| สรุปผลการวิเคราะห์แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 |
O17 E-Service
| E-services |
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งปม. สงป. 301
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งปม. สงป. 302
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งปม. สงป 302
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
| บันทึกข้อความการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ |
| รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ |
| รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
| ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างจังหวัดปราจีนบุรี |
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ผลการการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง +ผลการดำเนินงาน ปี 62
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
| นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
| ประกาศรับสมัครรางวัล "คนดีศรีปราจีน" ประจำปี พ.ศ. 2562 |
| ใบสมัครคนดีศรีปราจีน |
| ประกาศเจตนารมณ์ ตามประมวลจริยธรรม ของข้าราชการสังกัดจังหวัดปราจีนบุรี |
| แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562 - 2563 |
| แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2562 |
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
| หลักเณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในจังหวัดปราจีนบุรี |
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
| รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 |
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
| แนวทางการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์สำหรับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี |
| แนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน จังหวัดปราจีนบุรี |
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
| ช่องทางการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์เพื่อป้องกันข้าราชการกระทำผิดวินัย จังหวัดปราจีนบุรี |
| ช่องทางร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี |
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
| แบบรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 |
| แบบรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 |
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
| ถาม - ตอบ สนทนา จังหวัดปราจีนบุรี |
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 5 ปี

การประชุมประชาคมแผนฯ ปี 2563
การประชุมปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดฯ
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
| ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดปราจีนบุรี |
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
| แบบรายงานผลการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” |
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
| รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
| รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
| คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
และประกาศเจตนารมณ์ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการสังกัดจังหวัดปราจีนบุรี
|
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
| การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |
| แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
| การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
| สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
| แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี |
| คู่มือการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ |
| แนวทางการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี |
| แผนปฏิบัติการการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2562 |
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
| มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน |
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
| มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง |
| มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน |
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
| มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
| แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด |
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
| มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน |
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
| มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ |