คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี
19. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 2863/2563 ลว. 2 กันยายน 2563
เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

18. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 2535/2563 ลว. 1 สิงหาคม 2563
เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
17. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1860/2563 ลว. 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

16. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1663/2563 ลว. 14 มิถุนายน 2563
เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
15. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1546/2563 ลว. 31 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

14. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1341/2563 ลว. 16 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี (เพิ่มเติม)
13. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1340/2563 ลว. 16 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

12. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1270/2563 ลว. 2 พฤษภาคม 2563
เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
11. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1269/2563 ลว. 2 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

10. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1067/2563 ลว. 16 เมษายน 2563
เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
9. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1033/2563 ลว. 13 เมษายน 2563
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

8. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 996/2563 ลว. 9 เมษายน 2563
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
7. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 993/2563 ลว. 9 เมษายน 2563
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

6. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 969/2563 ลว. 5 เมษายน 2563
เรื่อง
คำสั่งตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ห้ามรถเร่หรือรถที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันวิ่งจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค)
5. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 967/2563 ลว. 3 เมษายน 2563
เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย

4. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 4/2563 ลว. 30 มีนาคม 2563
เรื่อง
สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพิ่มเติม
3. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 3/2563 ลว. 26 มีนาคม 2563
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี เพิ่มเติม

2. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 2/2563 ลว. 23 มีนาคม 2563
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพิ่มเติม
1. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1/2563 ลว. 18 มีนาคม 2563
เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัด