การประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) จังหวัดปราจีนบุร

ปี 2557
การประชุมครั้งที่ 1

วาระการประชุม/ รายงาน การประชุม