การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
จังหวัดปราจีนบุรี
ปี 2564


การประชุมครั้งที่ 1/2564 (28 ม.ค. 2564)

รายงานการประชุม

การประชุมครั้งที่ 2/2564 (16 มี.ค. 2564)

รายงานการประชุม

การประชุมครั้งที่ 3/2564 (28 ม.ค. 2564)

รายงานการประชุม

การประชุมครั้งที่ 4/2564 (4 ส.ค. 2564)

รายงานการประชุม