การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
จังหวัดปราจีนบุรี
ปี 2564


การประชุมครั้งที่ 1/2564 (28 ม.ค. 2564)

รายงานการประชุม