การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี
1. มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย

1.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563
1.2 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
1.3 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด
1.4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 5621 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
1.5 มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวข้อง
...........1.5.1 หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0204/7395 ลงวันที่ 1ธันวาคม 2563 เรื่อง คำสั่งการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าและแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
...........1.5.2 หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป 0012/106 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง ขอส่งรายชื่อคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
...........1.5.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1/ว 906 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

 

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ

2.1 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 2816/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดปราจีนบุรี
2.2 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 4241/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดปราจีนบุรี (เพิ่มเติม)
2.3 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 518/2564 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดปราจีนบุรี (เพิ่มเติม)

 

3. ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

3.1 รายงาน/สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด
............3.1.1 รายงานการประชุมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563
............3.1.2 รายงานการประชุมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
............3.1.3 รายงานการประชุมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564
............
3.1.4 รายงานการประชุมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564

3.2 ประเด็นกลุ่มปัญหาความเดือดร้อน/ความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด
............3.2.1 ประเด็นกลุ่มปัญหาความเดือดร้อน/ความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัดปราจีนบุรีจากการประชุมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 จำนวน 3 เรื่อง
......................1) โครงการอ่างเก็บน้ำใสน้อย - ใสใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียด | 1 | 2 |
......................2) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายเขา "บูรพาคีรี" (เขาใหญ่ - ปางสีดา) รายละเอียด | 1 | 2 |
......................3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดหลวงปรีชากูลถึงหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รายละเอียด

............3.2.2 ประเด็นกลุ่มปัญหาความเดือดร้อน/ความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัดปราจีนบุรีจากการประชุมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 5 เรื่อง
......................1) ปัญหาอุทกภัย/ดินโคลนถล่ม
......................2) ปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย
......................3) ปัญหาแรงงาน/การว่างงาน
......................4) ปัญหาการค้า การลงทุนในพื้นที่
......................5) ปัญหายกเลิกการประกาศท้องที่อำเภอนาดีเป็นพื้นที่ สปก. ตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาเมื่อปี พ.ศ. 2518 ให้เป็นเขตพื้นที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยและนันทนาการ (ห้ามก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม)

............3.2.3 ประเด็นกลุ่มปัญหาความเดือดร้อน/ความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัดปราจีนบุรีจากการประชุมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 จำนวน 2 เรื่อง
......................1) ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรกรรม รายละเอียด | 1 | 2 |
......................2) ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำกร่อย น้ำเปรี้ยว รายละเอียด

3.3 แนวทางการดำเนินการและแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาของจังหวัด

3.4 ความก้าวหน้าการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

 

4. การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

การประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 รายละเอียด >>
....1) จังหวัดปราจีนบุรีนำเสนอความต้องการต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 เรื่อง
....2) จังหวัดนครนายกนำเสนอความต้องการต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 11 เรื่อง
....3) จังหวัดสระแก้วนำเสนอความต้องการต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 เรื่อง


5. ข้อมูลอื่นๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 รายละเอียด >>
5.2 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียด >>
5.3 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 รายละเอียด >>
5.4 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 รายละเอียด >>