โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จำนวน 14 โครงการ

1. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. โครงการทำนบบ้านคลองบุสูง
4. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทับลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5. โครงการระบบส่งน้ำบ้านบุสูง
6. โครงการฝายห้วยคำภู
7. โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ (ปรับปรุงระบบชลประทานท่อระบายน้ำคลองบางแตนน้อย)
8. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
9. โครงการขุดลอกและก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองชุมพล
10. โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านหัวเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
11. โครงการอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้ 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
12. โครงการแก้มลิงบึงแอกพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
13. โครงการขุดลอกคลองหาดยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
14. โครงการศูนย์เขาหินซ้อน กม.43+600
 

โครงการพัฒนาด้านการเกษตร จำนวน 2 โครงการ

1. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรข้าวป่าในสภาพธรรมชาติ
2. โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา
 

โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โครงการ

1. โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาป่าทับลาน (1) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาป่าทับลาน (2) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. โครงการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อเนื่องและโครงการเฉพาะกิจ (ปลูกต้นส้มกบ)
4. โครงการถนนสายต้นไม้สวยคู่เมืองปราจีนบุรี
 

โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ จำนวน 1 โครงการ

1. โครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่แนวชายแดน
 

โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา จำนวน 1 โครงการ

1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนพระองค์ ตำบลบางแตน (ขยายเขตไฟฟ้า)
 

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จำนวน 3 โครงการ

1. โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านทับลาน
3. โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านหัวเขาและโครงการปลูกพืชไร้ดิน (ไฮโดรโพนิก)
 

รวม 25 โครงการ