จังหวัด/อำเภอ
ชื่อวัดหรือสถานที่เหมาะสม
สำหรับวางดอกไม้จันทน์
สถานที่เผาดอกไม้จันทน์
1.จังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับอำเภอเมืองปราจีนบุรี
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
2.อำเภอกบินทร์บุรี
ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี
วัดหลวงบดินทร์เดชา
3.อำเภอศรีมหาโพธิ
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง
วัดใหม่กรงทอง
4.อำเภอบ้านสร้าง
วัดกระทุ่มแพ้ว
วัดกระทุ่มแพ้ว
5.อำเภอประจันตคาม
วัดแจ้งเมืองเก่า
วัดแจ้งเมืองเก่า
6.อำเภอนาดี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรี
7.อำเภอศรีมโหสถ
วัดไผ่งาม
วัดไผ่งาม
 
 


แบบที่ 1


แบบที่ 2


แบบที่ 3


แบบที่ 4


แบบที่ 5